1

Vendim për vërejtje publike dhe përjashtim nga ritransmetimi i shërbimeve programore kundrejt ANTENA AS KTV import-eksport SHPKNJP Kërçov

K O N K L U Z Ë ndaj SHTR TV GURRA SHPKNJP Kërçov dhe përcaktoi shkelje të nenit 92 paragrafi 1 nga LSHMAAV

K O K L U Z Ë ndaj SHTR TV GURRA SHPKNJP Kërçov dhe përcaktoi shkelje të nenit 51 paragrafi 1 nga LSHMAAV
Vendime/akte nga seanca nr.20-20.05.2022

Vendim për marrjen e masës – vërejtje publike kundrejt SHTR Tеlevizioni IRIS SHPK Shtip

K O N K L U Z Ë PËR SHTR TV SITEL SHPKNJP Shkup dhe përcaktoi shkelje të nenit 53 paragrafi 2 nga LSHMAAV
Vendime/akte nga seanca nr 19-të- 17.05.2022

V E N D I M për ndalimin e procedurës së inicuar për marrjen e lejes për radio transmetim për JON-RADIO SHPK Strugë
Vendime/akte nga seanca e 18-të – 16.05.2022

Konkluzion për procedurë kundërvajtëse ndaj SHTR TV DUE Nazmi SHPKNJP Gostivar

Konkluzion për procedurë kundërvajtëse ndaj SHTR G-ТV TELEVIZION SHPKNJP Gostivar
Vendime/akte nga seanca e 17-të – 09.05.2022

 

pdfKonkluzion për përkrahjen e kërkesës nga Shoqëria e TV Stacioneve lokale dhe rajonale – Mediumi Objektiv.

pdfVendim për ribalansin e Planit finansiar të Agjencisë
Vendime/akte nga seanca e15-të -15.04.2022

pdfVendim për ndalimin e procedurës së inicuar për heqjen e lejes për transmetim televiziv të Shoqërisë tregtare radiodifuzive SHTR TELEVIZIONI SONCE SHPKNJP Prilep

pdfVendim për shqiptim të masës – vërejtje publike ndaj Shoqërisë tregtare radiodifuzive SHTR KANAL 5 SHPKNJP Shkup

pdfVendim për marrjen e masës – vërejtje publike ndaj Shoqërisë tregtare radiofuzive SHTR Televizioni SItel SHPKNJP Shkup

pdfVendim për shqiptim të masës – vërejtje publike ndaj SHTR Televizioni SITEL SHPKNJP Shkup

pdf Vendim për marrjen masë – vërejtje publike ndaj SHTR Televizioni SITEL SHPKNJP Shkup

pdfVendim për marrjen e masës – vërejtje publike ndaj SHTR 24 VESTI SHPKNJP Shtip
Vendime/akte nga seanca e 11-të – 18.03.2022

pdf Vendim i vërejtjes publike për shkeljen e nenit 14 nga Ligji për media për SHTR TV DUE Nazmi SHPKNJP Gostivar 

pdfVendim i vërejtjes publike për shkeljen e nenit 141 nga LSHMAAV për за SHPTSH ALTRA-SAT 2000 SHPKNJP Ohrid
Vendime/akte nga seanca e 9-të – 10.03.2022

pdf Aktvndim për fshirje na regjistri i radiodifuzerëve – SHTR TELEVIZIONI SITI SHPKNJP Shkup
Vendmime/akte nga seanca e 8-të – 03.03.2022

pdf  Vendim për shqiptimin e masës vëretje publike për shkeljen e nenint 51 paragrafi nga LSHMAAV të SHTR TV GURRA SHPKNJP Kërçovë