Diskutime të mbyllura në vitin 2014

image_pdfimage_print

Debat publik për opinione dhe propozime për drejtimet e mundshme të zhvillimit të mediave jofitimprurëse

Për të mundësuar zhvillimin e këtij sektori në transmetim, duhet të zhvillohet një koncept i veçantë për zhvillimin e mediave komunitare, duke u fokusuar në radion komunitare. Koncepti duhet të parashikojë parametrat që do të përcaktojnë se cilat komunitete mund të përmbushin nevojat e tyre të medias nëpërmjet radios komunitare, duke parë se si ky sektor duhet të përdoret si për të zhvilluar multikulturalizmin, ashtu edhe për të ruajtur e ushqyer kulturat e komuniteteve më të vogla etnike.

Krahas këtij angazhimi strategjik, më 31 dhjetor 2014, Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive hapi një debat publik për qëndrimet, mendimet dhe propozimet e të gjithë qytetarëve dhe palëve të interesuara, si dhe ofron si bazë të dhënat nga ndërkombëtarët krahasues. përvojat e dhëna në tekstin dalës me titull:„Н “Media jofitimprurëse – media komunitare”. –  Propozime dhe sugjerime në lidhje me debatin publik për zhvillimin e mediave jofitimprurëse në Republikën e Moldavisë

Diskutimi zgjati deri më 20 mars 2015 dhe të gjithë të interesuarit patën mundësinë që mendimet dhe propozimet e tyre t’i dorëzojnë në adresën e Agjencisë – bul. VMRO Nr. 3 1000 Shkup ose në email adresëncontact@avmu.mk


Diskutim publik për dy projekt-rregullore për mënyrën e mbajtjes së evidencës ditore dhe për cilësinë e incizimeve nga programi transmetues i transmetuesve dhe për sponsorizimin.

Në seancën e tretë të mbajtur më 30 janar 2015, Këshilli i Agjencisë miratoi projekt-rregulloren si në vijim:
Draft- Rregullore për mënyrën e mbajtjes së evidencës ditore dhe për cilësinë e incizimeve nga programi i transmetimit të transmetuesve downloaddhe Draft- Rregullore për sponsorizimindownload.

Agjencia ftoi të gjitha palët e interesuara që në afat prej 30 ditësh, gjegjësisht jo më vonë se 28 shkurt 2015, të paraqesin komente për dokumentet e specifikuara, në adresën elektronike contact@avmu.mk ose në adresën postare të Agjencisë: bul. “VMRO” nr. 3, 1000 Shkup.


Debat publik për dy Projekt-Rregulloret për ngritjen profesionale, shkollimin dhe specializimin e punonjësve në Shërbimin Profesional të Agjencisë dhe për mënyrën e publikimit të të dhënave për funksionimin e transmetuesve.

 Në seancën e dytë të mbajtur më 23 janar 2015, Këshilli i Agjencisë miratoi Projektrregulloren si në vijim:

Draft – Rregullore për ngritjen profesionale, arsimimin e mëtutjeshëm dhe specializimin e të punësuarve në shërbimin profesional të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizivedownload
Draft – Rregullore për mënyrën e publikimit të të dhënave për funksionimin e transmetuesve download

Agjencia ftoi të gjithë të interesuarit që në afat prej 30 ditësh, më së voni deri më 21 shkurt 2015, të dërgojnë komente për dokumentet e specifikuara në adresën elektronike contact@avmu.mk ose në adresën postare të Agjencisë: bul. “VMRO” nr. 3, 1000 Shkup.


Debat publik për Projekt – Udhëzim për të drejtën e njoftimit të shkurtër dhe Projekt – Vendim për përcaktimin e listës së ngjarjeve me rëndësi të madhe

 Në seancën e 25-të të mbajtur më 30 dhjetor 2014, Këshilli i Agjencisë miratoi projekt-dokumentet e mëposhtme:

Draft – Udhëzime për të drejtën për njoftim të shkurtër të ngjarjeve për të cilat janë fituar të drejta ekskluzive të transmetimitdownload

Propozim-Vendim për përcaktimin e listës së ngjarjeve me rëndësi të madhe për publikun e Republikës së Maqedonisëdownload

Njoftim për Vendimin për përcaktimin e listës së ngjarjeve me rëndësi të madhe për publikun e Republikës së Maqedonisë nga Agjencia për rini dhe sportdownload

Mori mendime dhe komente për draft-vendimin për përcaktimin e Listës së ngjarjeve me rëndësi të madhe për publikun e Republikës së Maqedonisë dhe qëndrimin e Agjencisëdownload

Agjencia u bëri thirrje të gjitha palëve të interesuara që në afat prej 40 ditësh, më së voni deri më 7 shkurt 2015, të dërgojnë komente për dokumentet e specifikuara, në adresën elektronike contact@avmu.mk ose në adresën postare të Agjencisë: bul. “VMRO” nr. 3, 1000 Shkup.


Debat publik për një projekt-plan për qëllimin dhe ndarjen e kapaciteteve të një multipleksi dixhital tokësor të një operatori publik të rrjetit të komunikimit elektronik që ka detyrimin të transmetojë shërbimet programore të transmetuesve.

Në seancën e 24-të të mbajtur më 27 dhjetor 2014, Këshilli i Agjencisë miratoi Projekt-Planin për qëllimin dhe ndarjen e kapaciteteve të një multipleksi dixhital tokësor të një operatori publik të rrjetit të komunikimit elektronik që ka detyrimin për transmetimin e shërbimeve programore të transmetuesve download

Ju mund të shkarkoni shënimet nga operatori ONE mbi Draft Planin për qëllimin dhe ndarjen e kapaciteteve të një multipleksi tokësor dixhital të një operatori të një rrjeti publik të komunikimit elektronik që ka detyrimin të transmetojë shërbimet programore të një transmetuesidownload

Agjencia u bëri thirrje të gjitha palëve të interesuara që në afat prej 30 ditësh, gjegjësisht jo më vonë se 26 janar 2015, të dërgojnë komente për dokumentin e specifikuar, në adresën elektronike contact@avmu.mk ose në adresën postare të Agjencisë: bul. “VMRO” nr. 3, 1000 Shkup.


Debat publik për dy Projektrregullore, për përcaktimin e detyrimeve dhe përgjegjësive të administratorit të sistemit informativ dhe personave të autorizuar në Agjenci, si dhe për raportimin, reagimin dhe korrigjimin e incidenteve në Agjenci.

Në seancën e 20-të të mbajtur më 4 dhjetor 2014, Këshilli i Agjencisë miratoi projekt-rregulloren si në vijim:

Draftt-Rregullor për përcaktimin e obligimeve dhe përgjegjësive të administratorit të sistemit informativ dhe personave të autorizuar në Agjencinë për Shërbime Mediale Audio dhe Audiovizivedownload

Draft-Rregulore për raportimin, reagimin dhe korrigjimin e incidenteve në Agjencinë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizivedownload

Agjencia u bëri thirrje të gjitha palëve të interesuara që në afat prej 30 ditësh, gjegjësisht jo më vonë se 3 janar 2015, të paraqesin komente për dokumentet e specifikuara, në adresën elektronike contact@avmu.mk ose në adresën postare të Agjencisë: bul. “VMRO” nr. 3, 1000 Shkup.


Debat publik i Projekt-Rregullores për sigurimin e transparencës në punën e Agjencisë për Shërbime Mediale Audio dhe Audiovizive

Në seancën e 22-të të mbajtur më 18 dhjetor 2014, Këshilli i Agjencisë miratoi projekt-rregulloren si në vijim:

Draftt-Rregullor për sigurimin e transparencës në punën e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizivedownload

Agjencia fton të gjithë të interesuarit që në afat prej 30 ditësh, gjegjësisht jo më vonë se 17 janar 2015, të paraqesin komente për dokumentet e specifikuara, në adresën elektronike contact@avmu.mk ose në adresën postare të Agjencisë: bul. “VMRO” nr. 3, 1000 Shkup.


Debat publik për dy draft rregullore dhe një projekt-udhëzim

 Në seancën e 17-të të mbajtur më 05.11.2014, Këshilli i Agjencisë miratoi projekttekstet e mëposhtme:
Draft – Udhëzues për zbatimin e dispozitave për vendosjen e produktit download
Draft – Rregullore për programet me pjesëmarrje shpërblyese dhe për shfrytëzimin e shërbimeve telefonike me vlerë të shtuardownload
Projekt-Rregullat për procedurat e veprimtarisë financiare dhe kontabël të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizivedownload


Debat publik për Draft – Rregulloren për transmetimin e veprave audiovizive evropiane dhe veprave nga prodhues të pavarur

Në seancën e 16-të të mbajtur më 31 tetor 2014, Këshilli i Agjencisë miratoi Projekt-Rregulloren për transmetimin e veprave audiovizive evropiane dhe veprave nga prodhues të pavarur download   dhe Draft – Formulari download

Agjencia ftoi të gjitha palët e interesuara që në afat prej 30 ditësh, gjegjësisht jo më vonë se 30 nëntor 2014, të paraqesin komente për dokumentet e përmendura, në adresën elektronike contact@avmu.mk ose në adresën postare të Agjencisë: bul. “VMRO” nr. 3, 1000 Shkup.


Debat publik për pesë draft-rregullore dhe një draft-udhëzim

 Në seancën e 15-të të mbajtur më 28 tetor 2014, Këshilli i Agjencisë miratoi Projekt-Rregulloren dhe Projekt-Udhëzimin si në vijim:

– Projekt-Rregullor për mënyrën e kryerjes së video survejimit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizivedownload
– Projekt Rregullore për nivelimin e tonit të përmbajtjes audiovizivedownload
– Projekt rregullore për kushtet, mënyrën dhe procedurën e ruajtjes dhe fshirjes së regjistrimeve të shërbimeve programore radiotelevizivedownload
– Propozim rregullore për kushtet, mënyrën dhe procedurën për dhënien e kopjes së regjistrimit të informatave të publikuara në kuadër të shërbimit programor të transmetuesve në nivel shtetëror, rajonal dhe lokal në Republikën e Maqedonisëdownload
– Shtojca 1download
– Hartimi i Rregullave për Sigurinë dhe Shëndetin në Punëdownload
– Amendamentet e propozuara nga dr. Zoran Trajçevski, drejtor i Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, mund t’i shkarkoni për – Projekt-Rregullat për Siguri dhe Shëndet në Punëdownload
– Projekt-Udhëzim për mënyrën e matjes së shikueshmërisë së programeve, gjegjësisht shërbimeve programore të transmetuesve që transmetojnë programe televizive nga Republika e Maqedonisëdownload

– Marrë mendime dhe komente për Draft – Udhëzime për mënyrën e matjes së shikueshmërisë së programeve, gjegjësisht shërbimeve programore të transmetuesve që transmetojnë programe televizive dhe qëndrimit të Agjencisë për të njëjtëndownload

– Parashtruan vërejtje sipas Projekt-Udhëzimit për mënyrën e matjes së shikueshmërisë së programeve, përkatësisht shërbimeve programore të transmetuesve që transmetojnë programe televizive nga Republika e Maqedonisë:

Amendamentet e propozuara nga dr. Zoran Trajçevski, drejtor i Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele mund t’i shkarkonidownload
Ju mund t’i shkarkoni komentet e Boge Bojinovskidownload
Ju mund të shkarkoni komentet e ofruara nga ZELMdownload
Shënimet e dhëna mund t’i shkarkoni nga TV Siteldownload
Komentet mund t’i shkarkoni nga TV Kanal 5download
Shënimet e dhëna mund t’i shkarkoni nga TV Alfadownload
Ju mund t’i shkarkoni komentet e Boge Bozhinovskitdownload
Ju mund të shkarkoni shënimet e ofruara nga MAMdownload
Komentet mund t’i shkarkoni nga TV Alsat – Mdownload
Shënimet mund t’i shkarkoni nga Makedonski Telekomdownload
Ju mund t’i shkarkoni shënimet nga Branislav Pejovikdownload
Ju mund t’i shkarkoni shënimet nga Branislav Pejovikdownload

Agjencia ftoi të gjithë të interesuarit që në afat prej 30 ditësh, gjegjësisht jo më vonë se 27 nëntor 2014, të paraqesin komente për dokumentet e lartpërmendura, në adresën e e-mail: contact@avmu.mk ose në adresën postare të Agjencisë: bul. “VMRO” nr. 3, 1000 Shkup.


Debat publik për gjashtë projekt-rregullore, një draft-udhëzim dhe një projekt-plan

Në seancën e 14-të të mbajtur më 17 tetor 2014, Këshilli i Agjencisë miratoi Projekt-Rregulloren, Projekt-Udhëzuesin dhe Draft-Planin:
– Projekt – Rregullore për fushat e transmetimit të shërbimeve programore televizive dhe radiofonike download
– Janë dorëzuar komente për Projekt-Rregulloren për fushat e transmetimit të shërbimeve programore televizive dhe radiofonike
– Shënimet mund t’i shkarkoni nga TV Terra Bitoladownload
-Mendimet dhe komentet e marra mund t’i shkarkoni për Projekt-Rregulloren për fushat e transmetimit të shërbimeve programore televizive dhe radiofonike dhe qëndrimin e Agjencisëdownload
– Projekt-Rregullorja për formën dhe përmbajtjen e identifikimit zyrtar të personit të autorizuar për kryerjen e mbikëqyrjes profesionale dhe mënyrën e dhënies dhe revokimit të tijdownload
– Projekt-Rregullor për masat teknike dhe organizative për sigurimin e fshehtësisë dhe mbrojtjes së përpunimit të të dhënave personale në Agjencinë për Shërbime Mediale Audio dhe Audiovizivedownload
– Janë dorëzuar komente për Projekt-Rregulloren për masat teknike dhe organizative për sigurimin e konfidencialitetit dhe mbrojtjes së përpunimit të të dhënave personale në Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audiovizivedownload
– Opinionet e dorëzuara mund t’i shkarkoni nga Drejtoria për Mbrojtjen e të Dhënave Personaledownload
– Projekt – Rregullore për mënyrën e asgjësimit të dokumenteve, si dhe mënyrën e asgjësimit, fshirjes dhe pastrimit të mediumeve në Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audiovizive.
– Draft – Rregullore për mënyrën e bërjes së kopjes rezervë, arkivimit dhe ruajtjes, si dhe për rikuperimin e të dhënave personale të ruajturadownload
– Projekt-Rregullor për kushtet minimale teknike, hapësinore, financiare dhe personel për marrjen e licencës për transmetim televiziv dhe radiodownload
– Janë dorëzuar vërejtje për Projekt-Rregulloren për kushtet minimale teknike, hapësinore, financiare dhe kadrore për marrjen e licencës për transmetim televiziv dhe radio.

– Mund të merren propozim-amandamentet e paraqitura nga drejtori i Agjencisë, Zoran Trajçevski  download
-Vërejtjet e parashtruara nga anëtari i Këshillit të Agjencisë, Zoran Fidanovski, mund të shkarkohendownload
– Vërejtjet e dorëzuara nga Jovan Mitevski mund të shkarkohen këtudownload
– Propozimet për ndryshimin dhe plotësimin e Projekt-Rregullores për kushtet minimale teknike, hapësinore, financiare dhe personel për marrjen e licencës për transmetim televiziv dhe radio nga ZNM mund të shkarkohendownload
– Mendimet dhe komentet e marra mund t’i shkarkoni për Projekt-Rregulloren për kushtet minimale teknike, hapësinore, financiare dhe personel për marrjen e licencës për transmetim televiziv dhe radio dhe qëndrimin e Agjencisë për todownload
– Projekt-Udhëzim për mënyrën e mbajtjes së evidencës për personat e autorizuar për përpunimin e të dhënave personale dhe për mbajtjen e evidencës së transmetimit mediatik jashtë ambienteve të punës së Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizivedownload
– shtojca 1download
– shtojca 2download
– Draft – Plani për krijimin e një sistemi të masave teknike dhe organizative për sigurimin e fshehtësisë dhe mbrojtjes së përpunimit të të dhënave personale në Agjencinë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizivedownload

Agjencia ftoi të gjitha palët e interesuara që në afat prej 30 ditësh, gjegjësisht jo më vonë se 16 nëntor 2014, të paraqesin komente për dokumentet e specifikuara, në adresën elektronike contact@avmu.mk ose në adresën postare të Agjencisë: bul. “VMRO” nr. 3, 1000 Shkup.


Debat publik për 5 projekt-rregullore dhe 1 projekt-udhëzim

Në seancën e 13-të, të mbajtur më 14 tetor 2014, të Agjencisë për Shërbime Mediale Audio dhe Audiovizive, Këshilli i Agjencisë miratoi projekt-rregulloren si në vijim dhe një projekt-udhëzim: Projekt-rregullore për përmbajtjen dhe formën e aplikacionit për regjistrim në regjistër. të operatorëve që ritransmetojnë paketa programore dhe mbi certifikatën e regjistrimit të paketave/shërbimeve programore, Projekt-Rregullorja për formën dhe përmbajtjen e njoftimit për ndryshimin e strukturës së pronësisë, Projekt-Rregullorja për formatet e shërbimeve programore të transmetuesve. , Projekt-Rregullorja për detyrimet e transmetimit të krijuara fillimisht programore, muzikore, dokumentare dhe artistike, Projekt – Rregullore për mbrojtjen e të miturve dhe Projekt – Udhëzim për klasifikimin e llojeve të programeve audiovizive dhe audio.

Agjencia ftoi të gjitha palët e interesuara që në afat prej 30 ditësh, gjegjësisht jo më vonë se 13 nëntor 2014, të paraqesin komente për dokumentet e specifikuara, në adresën e e-mail: contact@avmu.mk ose në adresën postare të Agjencisë: bul. “VMRO” nr. 3, 1000 Shkup.

– Mund të shkarkoni Projekt-Rregulloren për përmbajtjen dhe formën e aplikimit për regjistrim në regjistrin e operatorëve që ritransmetojnë paketat programore dhe për konfirmimin e regjistrimit të paketave/shërbimeve programore këtu.
– Janë dorëzuar shënime sipas Projektrregullores për përmbajtjen dhe formën e aplikimit për regjistrim në regjistrin e operatorëve që ritransmetojnë paketat programore dhe për vërtetimin e regjistrimit të paketave/shërbimeve programore, mund ta shkarkoni.

– Shënimet mund t’i shkarkoni nga BLIZO SHPKNJP Shkupdownload
– Komentet nga Bashkësia për interesa ekonomike të operatorëve të rrjeteve kabllore SIZ MK NET – Shkup mund të shihendownload

-Komentet dhe mendimet e marra mund t’i shkarkoni për Projekt-Rregullorin për përmbajtjen dhe formën e aplikimit për regjistrim në regjistrin e operatorëve që ritransmetojnë paketat programore dhe për konfirmimin e regjistrimit të paketave/shërbimeve programore dhe qëndrimin e Agjencisë dhe e njejta mund të shkarkohetdownload

–Draft Rregulloren për formën dhe përmbajtjen e njoftimit për ndryshimin e strukturës së pronësisë mund ta shkarkoni  këtu.
– Draft Rregulloren për formatet e shërbimeve programore të transmetuesve mund ta shkarkoni këtu.
– Draft-Rregulloren për detyrimet për transmetimin e programeve të krijuara fillimisht, muzikës, dokumentarëve dhe programeve artistike mund ta shkarkoni këtu.
– Draft Rregulloren për Mbrojtjen e të Miturve mund ta shkarkoni këtu.

– Mendimet dhe komentet e marra mund t’i shkarkoni për Draft-Rregulloren për Mbrojtjen e të Miturve dhe qëndrimin e Agjencisë
– Janë dorëzuar vërejtje sipas Projekt Rregullores për Mbrojtjen e të Miturve

– Shënimet mund t’i shkarkoni nga TV Terra Bitola
– Mund të shkarkoni Draft Udhëzimet për mënyrën e klasifikimit të llojeve të programeve audiovizive dhe audio këtu.
– Komentet nga Makedonski Telekom për Draft-udhëzimet për mënyrën e klasifikimit të llojeve të programeve audiovizive dhe audio, Projekt-rregulloren për mbrojtjen e të miturve dhe Projekt-rregulloren për përmbajtjen dhe formën e aplikacionit për regjistrim mund t’i shkarkoni në regjistrin e paketave programore të operatorëve ritransmetues dhe në konfirmimin e regjistrimit të paketave/shërbimeve programore mund t’i shkarkoniAccessibility

Accessibility