Diskutime të mbyllura në vitin 2015

image_pdfimage_print

Debat publik për Projekt-metodologjinë për monitorimin e përfaqësimit zgjedhor

Më 15 dhjetor 2015, Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive ftoi mediat, partitë politike dhe të gjitha subjektet e tjera të interesuara të marrin pjesë në debatin publik për Draft-Metodologjinë për Monitorimin e Përfaqësimit Zgjedhor në Media përmes Shërbimeve Programore Radiotelevizive gjatë proceseve zgjedhore. Sipas Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit Zgjedhor të datës 10 nëntor 2015, Agjencia ka obligim që të miratojë Metodologjinë brenda 60 ditëve nga miratimi i këtij Kodi, përkatësisht deri më 8 janar 2016. Duke marrë parasysh afatet e shkurtra për miratimin e dokumentit, të gjitha palët e interesuara mund të paraqesin mendimet dhe komentet e tyre për draft tekstin e Metodologjisë më së voni deri më 27 dhjetor 2015. Për të siguruar transparencë maksimale të procesit të miratimit të dokumenteve, si dhe më shumë mundësi për të gjitha subjektet përkatëse për të marrë pjesë në dëgjimin publik, Agjencia prezantoi Draft Metodologjinë në takimin e katërt publik të mbajtur më 22 dhjetor 2015, në ambientet e Agjencisë.

Draft – Metodologjia për monitorimin e përfaqësimit të mediave zgjedhore përmes shërbimeve programore radiotelevizive gjatë proceseve zgjedhore mund të shkarkohet në këtë link.

Draft – qëndrimi i Agjencisë për detyrimin për mbikëqyrjen e prezantimit mediatik në portalet e internetit mund të shkarkohet në këtë link

Vërejtjet e Qendrës për Zhvillimin e Mediave lidhur me mendimet dhe komentet e marra nga dëgjimi publik në lidhje me zhvillimin e Metodologjisë për monitorimin e përfaqësimit të mediave zgjedhore përmes shërbimeve programore radiotelevizive gjatë proceseve zgjedhore dhe qëndrimin e Agjencisë mund t’i shkarkoni këtu.


Debat publik për tekstin e Draft – Udhëzimit për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit për mënyrën e matjes së shikimit dhe dëgjimit të programeve

Më 6 nëntor 2015, Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele hapi debat publik për tekstin e Projekt-Udhëzimit për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit për mënyrën e matjes së shikueshmërisë dhe dëgjueshmërisë së programeve.

Propozim – Udhëzimi për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit për mënyrën e matjes së shikimit dhe dëgjimit të programeve, gjegjësisht shërbimeve programore të transmetuesve në Republikën e Maqedonisëdownload

Agjencia ftoi të gjithë të interesuarit me mendimet dhe qëndrimet e tyre në formë të shkruar që të marrin pjesë në dëgjesën publike e cila përfundon më 07.12.2015, në mënyrë elektronike në adresën m.dovleva@avmu.mk ose me postë në ul. “Maqedonia” nr.38, 1000 Shkup.


 Debat publik për tekstin e Draft-programit për nxitjen e arsimimit mediatik në Republikën e Maqedonisë

 Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele hapi debat publik për tekstin e draft-programit për nxitjen e arsimimit mediatik në Republikën e Maqedonisë.
Draft – Programi për nxitjen e arsimimit mediatik në Republikën e Maqedonisëdownload

Agjencia ftoi të gjithë të interesuarit me mendimet dhe qëndrimet e tyre në formë të shkruar që të marrin pjesë në dëgjesën publike, e cila zgjati deri më 17 gusht 2015, në mënyrë elektronike në adresën e.petreska-kamenjarova@avmu.mk ose me postë në ul. . “Maqedonia” nr.38, 1000 Shkup.


Debat publik mbi tekstin e Draftit – programi për sigurimin e qasjes në media për personat me aftësi të kufizuara në shqisa

 Më 30 prill 2015, Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuel hapi një debat publik për tekstin e Draft-programit për sigurimin e qasjes në media për personat me aftësi të kufizuara në shqisa download

Ky program është pjesë e realizimit të aktiviteteve të parapara me Ligjin për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele (neni 26) dhe me Strategjinë për zhvillimin e veprimtarisë radiodifuzive 2013-2017. Në përgatitjen e tij janë të përfshirë ekspertë të punësuar përmes projektit IPA të financuar nga Komisioni Evropian. Agjencia ftoi të gjitha palët e interesuara me mendimet dhe pikëpamjet e tyre me shkrim të marrin pjesë në diskutimin publik që zgjati deri më 15 qershor 2015.

 Komentet në lidhje me draftin – programi për sigurimin e qasjes në media për personat me aftësi të kufizuara shqisore:

– Komente nga Shërbimi Publik MRT 1 – Violeta Sovkarovska download
– Komente nga Shërbimi Publik MRT 1 – Marija Basheska download
– Komente nga Avokati i polullit download
– Komente nga Federata Nacionale për sport dhe rekreacion të invalidëve në Maqedoni download
– Komentet nga Slobodan Belichanskidownload


Debat publik për Draft-Rregulloren për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për kushtet minimale teknike, hapësinore, financiare dhe personel për marrjen e licencës për transmetim radioteleviziv dhe Projekt-Lista e informacioneve publike të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele

Këshilli i Agjencisë në seancën e 15-të të mbajtur më 06.04.2015 miratoi Draft-Rregulloren për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për kushtet minimale teknike, hapësinore, financiare dhe personeli për marrjen e licencës për transmetim radioteleviziv nr.01- 5774/ 1 të datës 21.11.2014 dhe një Draft – Lista e informacioneve publike të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele.

Draft-Rregullorja për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për kushtet minimale teknike, hapësinore, financiare dhe personel për marrjen e licencës për transmetim radioteleviziv nr.01-5774/1 datë 21.11.2014download

Draft – Lista e informacioneve publike të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizivedownload

Agjencia ftoi të gjithë të interesuarit që më së voni deri më 06.05.2015 të dërgojnë komente për dokumentet e lartpërmendura në adresën elektronike contact@avmu.mk ose në adresën postare të Agjencisë: bul. “VMRO” nr. 3, 1000 Shkup.


Debat publike për dy projekt-rregullore dhe një projekt-Kodi

 Në seancën e 7-të të mbajtur më 27 shkurt 2015, Këshilli i Agjencisë miratoi Draft-Rregullore për teknikat e reja të reklamimit, Draft-Rregullor për përcaktimin e lokacioneve për grumbullimin e sinjaleve nga OJEKM-ja dhe ofruesit e shërbimeve mediatike audiovizuele sipas kërkesës dhe Draft-Kodeks për Sjelljen e anëtarëve të Këshillit dhe punonjësit e shërbimit profesional të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele. Agjencia u bëri thirrje të gjitha palëve të interesuara që më së voni deri më 26 mars 2015, të dërgojnë komente për dokumentet e përmendura, në adresën elektronike contact@avmu.mk ose në adresën postare të Agjencisë: bul. “VMRO” nr. 3, 1000 Shkup.

Draft – Rregullore për teknikat e reja të reklamimit download

 Draft – Rregullore për përcaktimin e lokacioneve për grumbullimin e sinjaleve nga OJEKM dhe ofruesit e shërbimeve mediatike audiovizuele sipas kërkesës download

Draft Kodeksi i sjelljes për anëtarët e Këshillit të Agjencisë dhe punonjësit e shërbimit profesional të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele download

Mendime dhe komente për Draft-Rregulloren për përcaktimin e lokacioneve për grumbullimin e sinjaleve nga OJEKM-ja dhe ofruesit e shërbimeve mediatike audiovizuele sipas kërkesës dhe pozicioni i Agjencisë download

Komentet e dorëzuara për Draft – Rregulloren për përcaktimin e lokacioneve për grumbullimin e sinjaleve nga OJEKM dhe ofruesit e shërbimeve mediatike audiovizive:

Propozimet dhe plotësimet e paraqitura në Projektligjin e mirësjelljes për anëtarët e Këshillit dhe punonjësit në shërbimin profesional të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive:Accessibility

Accessibility