Diskutime të mbyllura në vitin 2015

image_pdfimage_print

Diskutim i mbyllur publik për tekstet e Draft-programit për punën e Agjencisë dhe Draft-planet vjetore për kryerjen e mbikëqyrjes administrative dhe mbikëqyrjes programore për vitin 2016 

Аgjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele 16 nëntor 2015 hapi debat publik për tekstet e Draft programit për punë të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2016, Draft plan për mbikëqyrje administrative për vitin 2016  dhe Draft plan vjetor për realizimin e mbikëqyrjes programore për vitin 2016.

Аgjencia fton të gjitha palët e interesuara (të japin) me mendimet dhe propozimet e tyre në formë të shkruar (me shkrim), të marrin pjesë në diskutimin publik dhe t’i dorëzojnë në mënyrë elektronike në contact@avmu.mk ose nëpërmjet postës në rrugën. „Маkedonija“ nr.38, 1000 Shkup.

Debati publik zgjati deri më 17 dhejtor 2015.

Dorëzimi i propozimeve dh eplotësimi i Draft-Programit për punë të Agjencisë për vitin 2016 :

– Propozim për ndryshimin dhe plotësimin nga Anëtari i Këshillit të Agjencisë Zoran Fidanovski.
– Mendimet dhe komentet për Draft-programin për punë për vitin 2016 dhe qëndrimet e Agejncisë për shërbime mediatike audio dhe aduiovizuele 
– KOmentet nga Makedonski Telekom për Draft-Programit për punë të Agjencis për shërbime mediatike audio dhe adudiovizuele për vitin 2016 mund të merrren në linkun  download
– ПPropozi plotësimet dhe ndryshimet për Draft programin për punë të Agjencisë për shërbime mediatike aduio dhe aduiovizuele për vitin 2016, sjellur në seancën e 36-të të Këshillit të Agjencisë mbajtur me datë 16.11.2015 mund ta merni në këtë linkAccessibility

Accessibility