Diskutime të mbyllura në vitin 2019

image_pdfimage_print

Debat i mbyllur publik për tekstet e Draft-programit për punën e Agjencisë dhe Draft-planet vjetore për kryerjen e mbikëqyrjes administrative dhe mbikëqyrjes programore për 2020

Аgjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele hap debat publik për tekstet e Projekt-programit për punën e Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele për 2020 (me Draft – program të aktiviteteve të planifikuara dhe Draft-plani financiar i Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele ) Draft-plani vjetor për kryerjen e mbikëqyrjes administrative për vitin 2020 , dhe Draft-plan vjetor për realizimin e mnikëqyjes programore për vitin 2020. 

Аgjencia fton të gjitha palët e interesuara (të japin) me mendimet dhe propozimet e tyre në formë të shkruar (me shkrim), të marrin pjesë në diskutimin publik dhe t’i dorëzojnë në mënyrë elektronike në contact@avmu.mk ose nëpërmjet postës në rrugën. „Маkedonija“ nr.38, 1000 Shkup.

Debati publik zgjati deri më 19 dhjetor 2019.


Vërejtjet dhe sygjerimet për plotësimin e Draft-Programit për punë të ASHMA-së për vitin 2020 nga Zoran Fidanovski, anëtar i Këshillit të AgjencisëAccessibility

Accessibility