Diskutime të përfunduara në vitin 2016

image_pdfimage_print

Debat publik për Draft-metodologjinë për monitorimin e mbulimit mediatik zgjedhor përmes shërbimeve programore radiotelevizive për zgjedhjet e parakohshme parlamentare 2016

Këshilli i Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, në seancën e 28-të, të mbajtur më 17 gusht 2016, miratoi Draft-Metodologjinë për monitorimin e mbulimit mediatik zgjedhor përmes shërbimeve programore radiotelevizive për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të vitit 2016.

Debati publik për tekstin e versionit të punës të metodologjisë për monitorimin e mbulimit mediatik zgjedhor ka nisur më 10 gusht 2016, për t’u dhënë më shumë kohë të gjithë subjekteve të interesuara për të paraqitur propozime, komente apo vërejtje. Deri më 24 gusht ka zgjatur diskutimi për Draft-metodologjinë për monitorimin e mbulimit mediatik zgjedhor përmes shërbimeve programore radiotelevizive për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të vitit 2016.

Agjencia ftoi të gjitha palët e interesuara që të dorëzojnë propozime dhe mendime për Draft Metodologjinë në adresën elektronike contact@avmu.mk , jo më vonë se 24 gusht 2016.

Drafti i Metodologjisë për monitorimin e mbulimit mediatik zgjedhor përmes shërbimeve programore radiotelevizive për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të vitit 2016 mund të shkarkohet në këtë link.

Propozime dhe komente për Draft Metodologjinë për monitorimin e mbulimit mediatik zgjedhor:

– Propozime dhe vërejtje të dorëzuara nga Lazo Petrushevski, kryetar i Këshillit të Agjencisë download

– Propozime dhe vërejtje nga Ljubomir Kostovski, anëtar i Komisionit të përkohshëm për monitorim të përfaqësimit mediatik download

– Prozime nga Zoran Fidanoski anëtar i Këshillit të Agjencisë download

– Propozime dhe vërejtje nga Cvetin Çilimanov download

– Propozime dhe vërejtje të dorëzuara nga Ivan Mirçevski download

Mendimet dhe komentet e marra nga diskutimi publik në lidhje me përgatitjen e Metodologjisë për përfaqësim zgjedhor mediatik përmes shërbimeve programore radiotelevizive për zgjedhjet e parakohshme parlamentare 2016 dhe qëndrimin e Agjencisë, mund t’i shkarkoni në linkun e mëposhtëm download


Debat publik për tekstin e Draft-rregullores për mënyrën e kryerjes së video mbikëqyrjes në objektin Palata Panko Brashnarov

 Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele më 30 qershor 2016 hapi debat publik për tekstin e Draft – Rregulloren për mënyrën e kryerjes së video-mbikëqyrjes në objektin e Pallatit Panko Brashnarov, nga ana e Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuale.

Agjencia ftoi të gjithë të interesuarit që deri më 07.07.2016 t’i paraqesin komentet në e-mail adresën contact@avmu.mk


Debat publik për Draft Rregulloren për përcaktimin e lokacioneve në të cilat shërbimet programore ritransmetuese të OJEKM-së dhe ofruesit e shërbimeve mediatike audiovizuele sipas kërkesës janë të detyruar të japin sinjalin e tyre

 Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, më 28 Prill 2016, hapi seancën dëgjimore për tekstin e DRAFT RREGULLORE PËR PËRCAKTIMIN E VENDNDODHJEVE NË TË CILAT OPERATORËT E KOMUNIKACIONIT ELEKTRONIKE TË RREGULLAVE PUBLIKE TË RRJETËSVE PËR TË DËRGUAR SINJALIN E TYRE.

Agjencia ftoi të gjitha palët e interesuara me mendimet dhe sugjerimet e tyre me shkrim që të marrin pjesë në debatin publik jo më vonë se data 27 maj 2016. Mendimet dhe propozimet mund të dërgohen në mënyrë elektronike në irena.bojadzievska@avmu.mk dhe argjend.xhelili@avmu.mk ose me postë në ul. “Maqedonia” nr.38, 1000 Shkup.

– Mendimi sipas Draft rregullores për përcaktimin e lokacioneve në të cilat OJEKM-ja që ritransmeton shërbimet programore dhe ofruesit e shërbimeve mediatike audiovizuele sipas kërkesës janë të obliguar të japin sinjalin e tyre, i dorëzuar nga Bashkësia me interes ekonomik të operatorëve të rrjeteve kabllore MK NET-Shkup mund të meret në këtë link

Mendimet dhe komente e mara për Draft-rregulloren për përcaktimin e lokacioneve në të cilat operatorët e rrjeteve publike të komunikimit elektronik që ritransmetojnë shërbime programore dhe ofruesit e shërbimeve mediatike audiovizuele sipas kërkesës janë të detyruar të japin sinjalin e tyre dhe qëndrimin e Agjencisë


Debat publik për tekstin e “Draft-Planit për Plotësimin e Planit për Krijimin e Sistemit të Masave Teknike dhe Organizative për Sigurimin e Fshehtësisë dhe Mbrojtjen e Përpunimit të të Dhënave Personale në Agjencinë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele

 Më 29 janar 2016, Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele hapi debat publik për tekstin e “Draft-planit për Plotësimin e Planit për Krijimin e Sistemit të Masave Teknike dhe Organizative për Sigurimin e Fshehtësisë dhe Mbrojtjes së Përpunimit të të Dhënave Personale në Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele dhe mund ta shkarkoni në linkun e mëposhtëm:

Draft-Plplani për Plotësimin e Planit për Krijimin e Sistemit të Masave Teknike dhe Organizative për Fshehtësi dhe Mbrojtjen e Përpunimit të të Dhënave Personale në Agjencinë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audioviziuele

Agjencia ftoi të gjithë të interesuarit, jo më vonë se 04.02.2016, që mendimet dhe pikëpamjet e tyre t’i dorëzojnë në adresën e mëposhtme të emailit: i.mufiseva@avmu.mk


Debat publik për Draft Rregulloren për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për përcaktimin e lokacioneve për grumbullimin e sinjaleve nga operatorët JEKM dhe ofruesit e shërbimeve mediatike audiovizuele sipas kërkesës

 Më 12 dhjetor 2015, Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele hapi debat publik për tekstin e Draft-Rregullor për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për përcaktimin e lokacioneve për grumbullimin e sinjaleve nga operatorët e rrjeteve publike të komunikimit elektronik dhe ofruesit e -kërkojnë shërbime mediatike audiovizive.

Agjencia ftoi të gjithë të interesuarit me mendimet dhe propozimet e tyre me shkrim që të marrin pjesë në seancën dëgjimore jo më vonë se 10 janar 2016.

Mendimet dhe propozimet mund të dërgohen në mënyrë elektronike në irena.bojadzievska@avmu.mk dhe argjend.xhelili@avmu.mk ose me postë në ul. “Maqedonia” nr.38, 1000 Shkup.Accessibility

Accessibility