Kronikë nga seanca 17-të

image_pdfimage_print

Shkup, 09.06.2021 – Bazuar në konstatimet nga mbikëqyrja administrative, ku u konstatua shkelje të nenit 50 paragrafi 3 nga Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele dhe nenit 16 dhe 17 nga Rregullorja për mbrojtjen e të drejtave të miturve,d.m.th kategorozimi i papërshtashëm dhe shërbime dhe dhe transmetimin në kohë të papërshtashme, Këshilli i agjencisë shqiptoi dhe dy masa vërejtje publike  ndaj TRD Televizoinit SITELL SHPKPV Shkup.

Këshilli i  Agjencisë shqiptoi dhe masa vërejtje publike  ndaj KABELL SHPK Strumicë dhe ANTENA AC KTV SHPKPV Koçan, për ritransmetim të shërbimeve programore që nuk përfshihn në çërtifikatat e regjistrimit , që vjen në kundërshtim me nenin 141 nga LSHMAAV.

Me qëllim të fillimit të procedurave që janë në përputhje me Planin vjetor për prokurim public 2021 të agjencisë, Këshilli i dha miratim drejtorit të Agjencisë të kryejë procedurat e mëposhtme të prokurimit publik: Studiojo mbi mundësitë e prezantimit të radio dixhitale, Analizë për mundësinë dhe nevojat për prezantim e DVB-T2, Kërkime-Analiza për pyetjet gjinore dhe mënyrën e transmetimit  dhe prezantimit të grave dhe burrave në programet e transmetimit dhe furnizimit me mallra-pije dhe nevoja kuzhine.Accessibility

Accessibility