1

Kronikë nga seanca 18-të

Shkup, 17.06.2021 –Bazuar në konstatimet nga Raporti me shkrim i mbikëqyrjes së kryer,në rrugë  zyrtare  mbikëqyrje administrative, Këshilli i Agjencisë ndaj TRD TV NOVA SHPK Gjevgjeli, shqiptoi masë vërejtje publike për shkak se ndryshoi strukturën personale pa e njoftuar Agjnecionoi dhe pa miratimin e sajë që vjen në kundërshtim me nenin 41 paragrafi 1 dhe 2 nga LSHMAAV.

Në seancën e sotme Këshilli konkludoi ndaj TRD-operatorit të rrjetit kabllovik VIVA NET SHPKPV Berovë të merret masë procedurë kundërvajtëse para organit kompetent  në kundërshtim me nenin 141 nga LSHMAAV operatori i deklaruar në territorin e komunës Berovë dhe Pehçevë ritransmeton shërbime programore që nuk është janë të regjistruara në regjistrin e Agjencisë.

Këshilli i Agjncisë miratoi Vendim që lejon ndryshim në sturkturën e pronësisëndaj TRD TV-STAR SHPK Shtip dhe miratoi drejtorin e Agjencisë për inicimin e procedures prokurim publik-mallra: Materiale zyre.