Kronikë nga seanca 29-të

image_pdfimage_print

Shkup, 30.07.2019. – Për shkak të plotësimit të kushteve minimale të personelit të përcaktuara në Rregulloren për teknikë minimale, hapësinore, financiare dhe kërkesave të personelit për marrjen e licencës për transmetimin e radios dhe televizionit, Këshilli miratoi vendim për të ndaluar procedurën e inicuar për marrje licence për radiotransmetim ndaj TRD Zoran Zdravkoviq MX-RADIO Ohër SHPKPVP Për shkak të faturës së papaguar për tarifën vjetore për licencë në afatin e paraparë ligjor, Këshilli inicoi procedurë për marrjen e licencës për transmetim televiziv ndaj TRD Televizioni IRIS SHPK Shtip.

Bazuar në raportin me shkrim mbi mbikëqyrjen e jashtëzakonshme administrative të kryer sipas detyrës zyrtare, d.m.th për shkelje të nenit 41 paragrafi 1 dhe 2 nga LSHMAAV, Këshilli konkludoi shqiptimin e masës vërejtje publike  ndaj TRD ALBANA PLUS nga Kumanova.

Në seancën e 29-të Këshilli miratoi Rregulloren për ndryshimin e rregullores mbi kushtet, mënyrën dhe procedurën për dhënien e një kopjeje të regjistrimit nga materiali i inçizuar brenda shërbimit programor të transmetuesve shtetëror,regjional dhe në nivel lokal në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Për nevojat e Agjencisë me miratimin e drejtorit u morr vendim për prokurimin e mallrave me vlerë të vogël (kondicioner të lëvizshëm).

Këshilli gjithashtu miratoi një vendim që refuzon kërkesën për dhënien e licencës pa shpallje të konkursit publik për transmetim televiziv ndaj TRD TV KISS, Zllate SHPKPV Tetovë, e cila është me rëndësi të kushtëzuar dhe do të hyjë në fuqi nëse transmetuesi deri me 30.07.2019 (deri 24:00 me postë elektronike ose me postë me datën e marrjes deri me 30.07.2019 ) nuk i paraqet dokumentet e nevojshme për të plotësuar Kërkesën.Accessibility

Accessibility