1

Kronikë nga seanca 30-të

Shkup, 19.08.2019. –Në seancën e sotme të 30-të Këshilli i Agjencisë miratoi Vendim për marrje licence për transmetim televiziv ndaj TRD televizionit IRIS SHPK Shtip, për mosplotësim të detyrimit nga neni 80 paragrafi 5 i Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, për mospagesë të taksës vjetore për leje për transmetim televiziv në afatin e paraparë me Ligj.

Për shkelje të dispozitave nga Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, Këshilli konkludoi ti shqiptoi masën vërejtje publike ndaj 5 transmetuesve që janë:

ndaj Shoqatës transmetuesve NASHA TV SHPKPV-Shkup i shqiptoi 6 vërejtje publike paralajmërim për shkelje të nenit 98 paragrafi 2 nga LSHMAAV dhe nenit 14 paragrafi4 nga Rregullorja për teknikat e reja të reklamimit, për shkelje të nenit 54 paragrafi2 nga LSHMAAV dhe nenit 8 nga Rregullorja për sponzorim, për shkelje të nenit 55 paragrafi 5 dhe 7 nga LSHMAAV, për shkelje të nenit100 paragrafi 1 nga LSHMAAV, për shkelje të nenit 50 paragrafi3 nga LSHMAAV, dhe nenet 17 dhe 19 nga Rregullorja për mbrojtjrn e të drejtave të minorenëve dhe për shkelje të nenit 14 nga Ligji për media;

  • Ndaj TRD 24 VESTI SHPKPV Shtip i shqiptoi 2 vërejtje publike për shkelje të nenit98 paragrafi 2 nga LSHMAAV dhe nenit14 paragrafi 4 nga Rregullorja për teknika të reja reklamimi dhe për shkelje të nenit 54 paragrafi 1 nga LSHMAAV;
  • Ndaj TRD TV Studio TERA Mangovski Zoran Manastir SHPKPV i shqiptoi 3 vërejtje publike për shkelje të nenit92 paragrafi3 nga LSHMAAV, për shkelje të nenit 64 paragrafi 1 nga LSHMAAV dhe për shkelje të nenit98 paragrafi 2 nga LSHMAAV, dhe nenit 14 paragrafi 4 i Rregullores për teknika të reja të reklamimit,
  • Ndaj TRD TV ERA SHPKPV Shkup i shqiptoi 2 vërejtje publike për shkelje të nenit 92paragrafi 3 nga LSHMAAV dhe për shkelje të nenit 64 paragrafi 1nga LSHMAAV.
  • Ndaj TRD TV -STAR SHPK Shtip i shqiptoi 1 vërejtje publike për shkelje të nenit 92 paragrafi 1nga LSHMAAV.

Sipas planit të prokurimit publik të Agjencisë për vitin 2019, Këshilli dha miratim për zbatimin e dy prokurimeve publike të llojit të ndryshëm të shërbimit : mirëmbajta dhe servisimi I sistemit të ftohjes(kondicionerëve) ngrohjes dhe ventilimit dhe ruajtjen e integrimit softuer ligjor,operacionet finasiare dhe ekonomike.Gjithashtu dha miratim për zbatimin e kërkesës për prokurim publik-mallrave: një model për nevojat e Agjencisë.Pika për kërkesat e prokurimit publik-mallra: energji elektrike u tërhoq nga Rendi i ditës për shkak të rishikimit të materialit nga shërbimi.