Kronikë nga seanca 39-të

image_pdfimage_print

Shkup, 06.11.2020 . –Bazuar në konstatimet nga mbikëqyrja e rregullt administrative, ku u konstatua shkelje e nenit 14 nga Ligji për media, në pjesën e transmetimeve programore nuk janë shpallur të dhëna për sqarim çfarë është e detyrueshme dhe në cilin vend të transmetohenpërmbajtjet e shërbimit programor, Këshilli i Agjencisë shqiptoi masë vërejtje publike ndaj TRD JON-RADIO SHPK Strugë. Për të njëjtin transmetues TRD JON-RADIO SHPK Strugë, Këshilli i Agjencisë miratoi Vendim ku u lejua ndryshim në strukturën e pronësisë, sepse masat e propozuara nuk sollën përqëndrim të paligjshëm të medias.

Në seancën e sotme Këshilli i Agjencisë miratoi dhe konkludoi prolongimin e ndryshimeve i: Rregullores për ndryshimin dhe plotësimine Rregullores  për përmbajtjen dhe formëne aplikimit për regjistrim në regjistrin e operatorëve që transmetojnë programe paketa dhe konfirmimin për regjistrim e paketave/shërbimeve të programit nr.01-5775/1nga 21.11.2014  (Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr.152/20), Udhëzime për procedurën për konstatimin e përgjegjësive për shkeljen e kryer ose shkelje gjatë ritransmetimit të shërbimit të programeve të transmetuesit  të një shteti tjetër, dhe Udhëzime  të regjistrimit dhe fshirjes nga regjistri i përfaqësuesit ligjortë transmetuesit nga një vend tjetër që ritransmetohen në territorin e RS Maqedonisë,të trejat të botuara në Gazetën zyrtare të R.S Maqedonisë nr.152/20 nga 09.06.2020, në afat prej 30 (tridhjetë) ditëve nga miratimi i këtij vendimi.Accessibility

Accessibility