1

Kronikë nga seanca 9-të

Shkup, 21.02.2020 – Në seancën e sotme Këshilli i Agjencisë për shkelje të nenit 80 paragrafi 5 nga Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, për shkak të mos pagesës së tarifës për licencë për kryerjen e aktiviteteve të transmetimit në afatin e caktuar, inicoi 4 procedura për marrjen e licencës ndaj transmetuesve: ТV Аmazon Shkup, ТV Shutell Shkup,Ra Kapitoll FM Shkup dhe RA MX-Ohër.

Njëkohësisht, Këshilli i Agjencisë miratoi 13 Vendime për ndalimin e procedurës së inicuar për heqjen e licencës transmetuesve të mëposhtëm: ТV Spektar komuna Labunisht, ТV Nova Gjevgjeli, ТV Аnisa fsh.Pllasnic, ТV ЕRA Shkup, ТV Аlfa Shkup, ТV Zdravkin Veles, Radio universitare UKLO FM Manastir, Radio universitare UGD FM Shtip, RA Bat, Ra Zona-m1, Skaj radio Plus Berovë,RA Аraçënë fsh.Araçinë dhe RA Аleksandër Макеdonski Кërçov.