Kronokë nga seanca 33-të

image_pdfimage_print

Shkup, 06.09.2019. – Në seancën e djeshme Këshilli i Agjencisë miratoi një Vendim për shqiptimin e masës vërejtje publike ndaj TRD TOPESTRSDA SHPKPV Tetovë për shkelje të nenit 41 paragrafi 1 dhe 2 nga LSHMAAV, për shkak të ndryshimit të bërë në strukturën e pronësisë pa njoftim paraprak dhe pa u miratuar nga Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

Bazuar në konstatimet nga raporti me shkrim, Këshilli i Agjencisë dërgoi një letër me shkrim ndaj TRD ALFA TV SHPKPV Shkup për shkelje të nenit 61 paragrafi 1 alineja 1 dhe 2 nga Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të cilat i referohen” edukimit zhvillimit të vlerave njerëzore dhe morale të njeriut” dhe “ barazia e lirive të drejtave pavarësisht nga gjinia.…“.

Në mënyrë që të inicohet një procedure në përputhje me Planin Vjetor të prokurimit publik për 2019 të Agjencisë, Këshilli i dha miratim drejtorit të Agjencisë për kryerjen e procedurës prokurim publik-shërbime: Transferimi i të dhënave në largësi me telekomandë.Accessibility

Accessibility