1

Përgjigja dhe korrigjimi i informatave të pasakta, të gabuara, të rrejshme ose jo të plota