Seanca nr.21 – 22.07.2021

image_pdfimage_print

Agjencia për shërbime mediatike aduio dhe audiovizuele seancën nr. 21 do e ka caktuar për me datë 22.07.2021 (e ejte), me fillim prej ora 14:00, e cila do të mbahet nëpërmjet me video lidhjes direkte.

RENDI I DITËS

 

  1. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 20-të e Këshillit të Agjenvcisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur me datë 02.07.2021.
  2. Priopozim-rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për obligimet për emetim të programit burimior të prodhuar, muzikë, program artistik ose dokumentar nr.01-5976/1 me datë 04.12.2014.
  3. Propozim për inicimin e procëdurës për kundërvajtje kundër Shoqërisë për tregti dhe shërbime TOTAL TV SHPK Shkup për shkeljen e nenit 143 nga LSHMAAV.
  4. Propozim-vendim për ribalanc të planit Financiar të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2021.
  5. Propozim për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullorës për organizim të brendshëm dhe punë të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele dhe Rregullorës për sistematizim të brendshëm të vendeve të punës në Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.
  6. Propozim për ndryshimin e Rregullores për paga dhe kompensime të tjera në Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.
  7. Propozim për dhënien e miratimit për nisjen e procedurës për prokurim publik: Mirëmbajtje dhe servisim i ashensorëve dhe platformës.
  1. Propozim për dhënien e miratimit për nisjen e procedurës për prokurim publik – shërbim: Telefoni fikse.
  2. Propozim për dhënien e miratimit për nisjen e procedurës për prokurim publik-shërbim: Organizimi i ditëve të arsimimit mediatik për vitin 2021.
  3. Të ndryshme.

 Accessibility

Accessibility