1

Vendime/akte nga seanca e 9-të – 10.03.2022

pdf Aktvndim për fshirje na regjistri i radiodifuzerëve – SHTR TELEVIZIONI SITI SHPKNJP Shkup