Viti 2021

image_pdfimage_print

Informim për kontratën e lidhur për furnizim publik – Karburante për nevojat e Agjencisë

Informim për kontratën e lidhur për furnizimj publik –Transmetim i të dhënave nga vendndodhjet e largëta

Informim për kontratën e lidhur për furnizim publik – Mirëmbajtja dhe servisimi i ashensorëve dhe platformës

Informim për kontratën e lidhur për furnizim publik – Mbajtja e ditëve të arsimimit mediatik 2021  

Informim për kontratën e lidhur për furnizim publik – Përgatitja e një  ueb faqe të re – mediumskapismenost.mk

Informim për kontratën e lidhur për furnizim publik – Pije dhe nevojat për kuzhinë

Informim për kontratën e lidhur për furnizim publik – Hulumtim – Аnaliza për çështje gjinore për mënyrën se si  shfaqen gratë dhe burrat në programet radiodifuzive

Informim për kontratën e lidhur për furnizim publik – Analiza e mundësive dhe nevojave  për futjen e DVB-T2

Informim për kontratën e lidhur për furnizim publik – Studim mbi mundësit e futjes së radios dixhitale

Informim për kontratën e lidhur për furnizim publik – Materiale zyre

Informim për kontratën e lidhur për furnizim publik – Mirëmbajtja e modulit shtesë të zgjidhjes aplikative ekzistuese  „Sistemi për regjistrin elektronik të rrjeteve të komunikimit publik“

Informim për kontratën e lidhur për furnizim publik – Rinovimi i certifikatës  ISO 9001:2015 standarde të menaxhimit të cilësisë.

Informim për kontratën e lidhur për furnizim publik – Shtypje me qira

Informim për kontratën e lidhur për furnizim publik – Energji elektrike

Informim për kontratën e lidhur për furnizim publik – Shërbime auditimi

Informim për kontratën e lidhur për furnizim publik – Të dhëna për shtrirjen e radiostacioneve dhe për pjesëmarrjen e shikueshmërisë totale të kanaleve televizive

Informim për kontratën e lidhur për furnizim publik – Softuer për mbrojtjen e kompjuterëve personal

Informim për kontratën e lidhur për furnizim publik – Mirëmbajtja  preventive dhe adaptive e softuerit të integruar për operacione ligjore, financiare dhe ekonomike

Informim për kontratën e lidhur për furnizim publik – Financiar – shërbimet e sigurimit

Informim për kontratën e lidhur për furnizim publik –  Biletat e linjës ajrore

Informim për kontratën e lidhur për furnizim publik – dhënia me qira e hapësirës për publikimin e shpalljeve në gazetat e përditëshme  – Коha

Informim për kontratën e lidhur për furnizim publik – Sërbime nga Agjencia private për punësim

Informim për kontratën e lidhur për furnizim publik – Dhënia me qira e hapësirës për publikimin e shpalljeve në gazetat e përditëshme  – Sloboden peçat

Informim për kontratën e lidhur për furnizim publik – Larje e  makinave

Informim për kontratën e lidhur për fuarnizim publik – Telefonia mobile

Informim për kontratën e lidhur për furnizim publik – Mirëmbajtja e higjienës në hapësirat  e Agjencisë

Informim për kontratën e lidhur për furnizim publik – Produkte higjienike

Informim për kontratën e lidhur për furnizim publik – Mirëmbajtja e pajisjeve kompjuterike dhe IKT-së

 Accessibility

Accessibility