Избрани Претседател и заменик Претседател на Советот на Агенцијата…

СКОПЈЕ, 08.07.2014- Денес, на 1-та седница, одржана на 08 јули 2014 година, беа избрани Претседател и заменик на Претседателот

на Советот на Агенцијата, согласно Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. За Претседател на Советот е избран г-дин Лазо Петрушевски, а за заменик на Претседателот д-р Милаим ФетаиAccessibility

Accessibility