Агенцијата отвара расправа за Нацрт – Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуг…

Скопје, 23.07.2014г. Агенцијата за аудио и aудиовизуелни медиумски услуги на 4-та седница одржана на 23.07.2014 го усвои Нацрт – Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Агенцијата ги повикува сите заинтересирани страни во рок од 30 (триесет) дена, односно најдоцна до 22 август 2014 година, да достават забелешки по наведениот документ, на следната е-адреса: contact@avmu.mk или на поштенската адреса на Агенцијата: бул. „ВМРО“ бр. 3, Скопје.

Нацрт – Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги можете да го преземете тука.Accessibility

Accessibility