Анализа на пазарот на радиодифузна дејност за 2013 година…

Скопје, 29.07.2014 – Агенцијата за аудио и аудиовизулени медиумски услуги изработи Анализа на пазарот на радиодифузната дејност за 2013 година, во која се анализирани состојбите на пазарот на телевизиската индустрија и состојбите на пазарот на радиската индустрија во Република Македонија,

поточно податоците за остварените вкупни приходи и приходите од реклами, движењето на вкупните приходи во последните години, уделите на радиодифузерите во вкупните приходи и во приходите од реклами, вкупните трошоци, остварениот резултат од работењето, бројот на вработени во редовен работен однос, уделите на одделните телевизиски станици во вкупната гледаност и уделите на одделните радиостаници во вкупната слушаност, најгледаните програмски содржини во анализираната година, најзначајните огласувачи во телевизиската индустрија и друго.

Анализата на пазарот на радиодифузна дејност за 2013 можете да ја преземете тука.Accessibility

Accessibility