Агенцијата отвора јавна расправа за пет Нацрт – Правилници и едно Нацрт – Упатство…

Скопје, 28.10.2014г. – На 15-та седница одржана на 28.10.2014г. Советот на Агенцијата ги усвои следниве Нацрт – Правилници и Нацрт – Упатство:

Нацрт – Правилник за начинот на вршење на видео надзор на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги download

Нацрт-Правилник за нивелација на тонот на аудиовизуелна содржина download

Нацрт-Правилник за условите, начинот и постапката за чување и бришење снимки на радио и телевизиски програмски сервиси download

Нацрт-Правилник за условите, начинот и постапката за издавање копија од снимка на објавена информација во рамките на програмскиот сервис на радиодифузерите на државно, регионално и локално ниво во Република Македонија download

– Прилог 1 download

 Нацрт-Правилник за безбедност и здравје при работа download

Нацрт-Упатство за начинот на мерење на гледаноста на програмите, односно програмските сервиси на радиодифузерите што емитуваат телевизиска програма од Република Македонија download

 

Агенцијата ги повикува сите заинтересирани страни во рок од 30 (триесет) дена, односно најдоцна до 27 ноември 2014 година, да достават забелешки по наведените документи, на следната е-адреса: contact@avmu.mk или на поштенската адреса на Агенцијата: бул. „ВМРО“ бр. 3, 1000 Скопје.Accessibility

Accessibility