Agjencia hap diskutim publik për pesë Draft – Rregullore dhe një Draft – Udhëzim

Shkup, 28.10.2014 – Në seancën e 15-të e mbajtur me datë 28.10.2014 Këshilli i Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele i miratoi këto Draft – Rregullore dhe një Draft – Udhëzim:

Propozim për sjelljen e Draft- Rregulllores për mënyrën e realizimit të mbikëqyrjes me video të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele download

Draft-Rregullore për nivelin e tonit për përmbajtje audiovizueledownload

 Draft-Rregullore për kushtet, mënyrën dhe procedurën për ruajtjen dhe fshirjen e incizimeve të programeve të radios dhe televizive download

Draft-Rregullore për kushtet, mënyrën dhe procedurën për dhënien e kopjes nga incizimet e informacioneve të publikuara në kuadër të servisit programor të radiofiuzerëve në nivel të shtetit, rajonal dhe lokal në Republikën e Maqedonisë download

– Shtojcë 1 download

Draft-Rregullore për sigurim dhe shëndet gjatë punës download

Draft-Udhëzim për mënyrën e matjes së shikueshmërisë të programeve, ose serviseve programore të radiodifuzerëve që transmetojnë programe televizive në Republikën e Maqedonisë download

Agjencia i fton të gjithë palët e interesuara që në afat prej 30 (tridhjetë) ditëve, ose më së voni deri më 27 nëntor 2014, ti dorëzojnë vërejtjet e tyre ndaj dokumenteve të lartpërmendur, në adresën në vijim: contact@avmu.mk ose n; postë të Agjencisë:bul. “VMRO” br. 3, 100 Shkup.Accessibility

Accessibility