Закони

image_pdfimage_print

Закон за изменување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (Службен весник на Република Македонија бр. 132 од 20.09.2017 година) 

Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги-Редакциски пречистен текст

Закон за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (Службен Весник на Република Македонија Бр. 142) од 1 август

Закон за изменување и дополнување на законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.132/14)

Закон за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги од 7 јули 2014

Закон за изменување и дополнување на Законот за медиуми

Закон за медиуми

Закон за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги од 4 март 2014

Закон за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги од 22 јануари 2014

Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

Закон за именување и допoлнување на изборниот законик 2014

Останати закониAccessibility

Accessibility