Оператори на јавни електронски комуникациски мрежи

image_pdfimage_print

ПРАВИЛНИЦИ:

06.06.2016г. – Правилник за утврдување на локациите до кои операторите на јавни електронски комуникациски мрежи кои реемитуваат програмски сервиси и давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање се должни да го испорачаат својот сигнал (преземи во pdf)

21.11.2014г. – Правилник за содржината и формата на пријавата за евидентирање во регистарот на оператори кои реемитуваат програмски пакети и на потврдата за регистрација на програмски пакети/сервиси (преземи во pdf).

Преддоговор:

Преддоговор за емитување/пренесување на ТВ/РА програмски сервис преку оператор на јавна електронска комуникациска мрежа може се преземе на следниот линк.

Accessibility