Одговор и исправка

Со цел да се појасни начинот и условите за остварување на правото на одговор и исправка од страна на физичките или правните лица, коишто сметаат дека им е нанесена штета на угледот, честа, интересите со објавување неточна, погрешна, лажна или нецелосна информација поврзана со нив, од страна на медиумите, Агенцијата отпечати леток „Одговор и исправка на неточни, погрешни, лажни или нецелосни информации„.

Летокот е наменет за пошироката јавност и истиот е достапен на следниот линк.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 Accessibility

Accessibility