Образец – барање за доделување дозвола

 Барањето за доделување на дозвола без објавување на јавен конкурс за телевизиско емитување, можете да го преземете на следниот линк  

 Образецот за понудени технички и просторни услови за телевизија преку ОЈЕКМ може да се преземе на следниот линк

 

Преддоговор:

Преддоговор за емитување/пренесување на ТВ/РА програмски сервис преку оператор на јавна електронска комуникациска мрежа може да го преземете тука.

 

КАКО ДА ЈА ВПИШЕТЕ СТРУКТУРАТА НА ПРОГРАМАТА/МУЗИКАТА ВО ПРИЈАВИТЕ?

За полесно да ја впишете структурата на планираната програма, односно структурата на планираната музика во Пријавите, Агенцијата подготви ексел табели, со чија помош автоматски се пресметува времетраењето на програмата/музиката, времетраењето на програмата по функции и застапеноста по функции.

На следниот линк можете да ги преземете соодветните ексел табели:

Структура на планирана програма/музика

 Accessibility

Accessibility