image_pdfimage_print

На 21 декември Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го одржа четвртиот јавен состанок за 2022 година.

Повеќе информации за настанот во банерот „Јавен состанок“

Контролен програмски и административен надзор врз 2 радиодифузери

image_pdfimage_print

Скопје, 27.01.2023 – Откако истече рокот за законско усогласување со изречените мерки јавна опомена, контролен програмски и административен надзор за различни законски одредби е извршен врз ТВ Дибра и ТВ Канал Феста.

Редовен административен надзор врз МРТ1, МРТ2, МРТ3, МРТ4 и МРТ5

image_pdfimage_print

Скопје, 26 јануари 2023г. – За законските обврски коишто се однесуваат на објава на импресум, информации коишто треба да се направат достапни до корисниците и објава на идентификација на радиодифузер, редовен административен надзор е извршен врз телевизиските програмски сервиси на Јавното радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА – МРТ 1, МРТ 2, МРТ 3, МРТ 4 и МРТ 5.

Редовен програмски надзор врз МРТ1, МРТ2, МРТ3, МРТ4 и МРТ5

image_pdfimage_print

Скопје, 26 јануари 2023г. – Редовен програмски надзор за почитувањето на правилата при емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, заштита на малолетната публика, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање, емитување игри на среќа и обезбедување квизови или други облици на наградно учество е извршен врз телевизиските програмски сервиси на Јавното радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА – МРТ 1, МРТ 2, МРТ 3, МРТ 4 и МРТ 5.

Редовен програмски надзор врз МРТ1, МРТ2, МРТ3, МРТ4 и МРТ5

image_pdfimage_print

Скопје, 26 јануари 2023 –  За обврските за употреба на јазикот во програмите, дневно емитување најмалку 12 часа програма на телевизијата и дневно емтитување најмалку 40% изворно создадена како македонски аудио или аудиовизуелни дела, редовен програмски надзор е извршен врз телевизиските програмски сервиси на Јавното радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА – МРТ 1, МРТ 2, МРТ 3, МРТ 4 и МРТ 5.

Промовиран проектот „ЕУ за слобода на изразување: Усогласување на националното законодавство за медиуми со законодавството на ЕУ и стандардите за медиуми“

image_pdfimage_print

Скопје, 25 јануари 2023 – Во организација на Делегацијата на Европската Унија и Министерството за информатичко општество и aдминистрација денес се одржа промоција на проектот „ЕУ за слободата на изразување: Усогласување на националното медиумско законодавство со правото на ЕУ и европските медиумски стандарди“, чија цел е усогласување на националната медиумска легислатива со ревидираната Директива за аудиовизуелни медиумски услуги и европските медиумски стандарди.

Контролен административен надзор врз ТВ Шутел

image_pdfimage_print

Скопје, 23.01.2023г. – Контролен административен надзор за почитувањето на обврските од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување е извршен врз ТВ Шутел.

Мапа на сајтотAccessibility

Accessibility