image_pdfimage_print

 

Сите материјали поврзани со јавниот состанок се достапни во банерот „Јавен состанок“

Правилник за обврските за емитување македонски аудиовизуелни дела и музика

image_pdfimage_print

Скопје, 29 јули 2021 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги подготви пречистен текст на Правилникот за обврските за емитување македонски аудиовизуелни дела и музика. Пречистениот текст на овој Правилник, ги опфаќа претходно усвоениот Правилник за обврските за емитување изворно создадена програма, музика, документарна и играна програма и Правилниот за негова измена и дополнување

Редовен програмски надзор врз Телевизија Сити

image_pdfimage_print

Скопје, 28 јули 2021 – За обврските за употреба на јазикот во програмата, емитување дневно 8 часа програма на телевизијата и дневно емитување најмалку 30% изворно создадена програма како македонски аудио и аудиовизуелни дела, од која најмалку половина во периодот од 07:00 до 19:00 часот, редовен програмски надзор е извршен врз Телевизија Сити од Скопје

Редовен административен надзор врз ТВ М Нет-ХД, ТВ Сити, ТВ Коха, ТВ Едо, ТВ КТВ и ТВ Кобра

image_pdfimage_print

Скопје, 26 јули 2021 година – Редовен административен надзор за почитувањето на законски одредби – објава на импресум, информации коишто треба да се направат достапни до корисниците и објава на знакот за идентификација на радиодифузерот извршен е врз ТВ М Нет – ХД од Штип, ТВ Сити од Скопје, ТВ Коха од Тетово, ТВ Едо од Скопје, ТВ КТВ од Кавадарци и ТВ Кобра од Радовиш

Редовен програмски надзор врз 6 регионални телевизии

image_pdfimage_print

Скопје, 26 јули 2021 година – Редовен програмски надзор за почитувањето на правилата при емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, заштита на малолетната публика, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање, емитување игри на среќа и обезбедување квизови или други облици на наградно учество е извршен врз ТВ Сити од Скопје, ТВ Едо од Скопје, ТВ Кобра од Радовиш, ТВ Коха од Тетово, ТВ КТВ од Кавадарци и ТВ М Нет – ХД од Штип

Редовен програмски надзор врз ТВ Едо, ТВ Кoбра, ТВ Коха, ТВ КТВ и ТВ М Нет-ХД

image_pdfimage_print

Скопје, 26 јули 2021 – За обврските за употреба на јазикот во програмата, емитување дневно 8 часа програма на телевизијата и дневно емитување најмалку 30% изворно создадена програма како македонски аудио и аудиовизуелни дела, од која најмалку половина во периодот од 07:00 до 19:00 часот, редовен програмски надзор е извршен врз ТВ Едо од Скопје, ТВ Кобра од Радовиш, ТВ Коха од Тетово, ТВ КТВ од Кавадарци и ТВ М Нет-ХД од Штип

Известување за јавното отворање на пријавa за учество на јавниот конкурс

image_pdfimage_print

Скопје – 23 јули 2021г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 11-та седница одржана на 21.04.2021 година, донесе Oдлука за објавување на јавен конкурс за доделување на дозвола за радио емитување на програмски сервис на локално ниво, на подрачјето на општина Ново Село УП1 бр.08-233 од 22.04.2021 година (објавена на 23.04.2021 година во „Службен весник на Република Северна Македонија“, бр.90/21)

Мапа на сајтотAccessibility

Accessibility