Сите материјали поврзани со мониторингот на изборното медиумско претставување на радиодифузерите
се достапни во банерот „Избори 2024“.

 

Редовен административен надзор врз 2 издавачи на печатени медиуми

Скопје, 27 февруари 2024  Врз издавачите на печатени медиуми, Културно Здружение ВИЗИОНИ М издавач на „Шења“ и Друштвото за медиуми, издаваштво и маркетинг ЕХО МЕДИА ГРУПА ДООЕЛ издавач на „Скопско Ехо“ и „Македонско Ехо“, спроведен е редовен административен надзор за обврските за објава на импресум

Контролен административен надзор врз издавачот на печатени медиуми КОЛОР МЕДИА ПЛУС

Скопје, 27 февруари 2024  Агенцијата спроведе контролен административен надзор врз КОЛОР МЕДИА ПЛУС издавач на печатениот медиум „The Economist“ за да утврди дали е постапено по Решението за преземање меркa јавна опомена, упатено заради не објавување адресата на седиштето на издавачот на медиумот, адресата на печатницата

Редовен административен надзор врз 17 печатени медиуми

Скопје, 22 февруари 2024 – Агенцијата спроведе редовен административен надзор врз 17 издавачи на печатени медиуми со цел да констатира дали истите објавиле податоци за назив и адреса на седиштето и уредништвото на печатениот медиум, податоци за одговорното лице, уредниците

Вонреден административен надзор врз ТВ Компани 21-М

Скопје, 22.02.2024 – Врз ТВ Компани 21-М извршен е вонреден административен надзор за да се утврди дали ја исполнува обврската за обезбедување кадровски услови согласно ЗААВМУ и Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување.

Редовен програмски надзор врз МРТ1, МРТ 2, МРТ 3, МРТ 4 и МРТ 5

Скопје, 21 февруари 2024 Редовен програмски надзор за почитувањето на правилата при емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, заштита на малолетната публика, заштита на личните податоци на малолетните лица, обезбедување квизови или други облици на наградно учество

Извршен редовен административен надзор врз МРТ1, МРТ 2, МРТ 3, МРТ 4 и МРТ 5

Скопје, 21 февруари 2024 – Агенцијата спроведе редовен административен надзор врз телевизиските програмски сервиси на Јавното радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА – МРТ 1, МРТ 2, МРТ 3, МРТ 4 и МРТ 5, за обврските за објава на импресум, информации достапни до корисниците и идентификација на радиодифузерот

Мапа на сајтотAccessibility

Accessibility