Електронски медиуми

image_pdfimage_print

ПРАВИЛНИЦИ И ДР. ПОДЗАКОНСКИ АКТИ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ МЕДИУМИ

ПРАВИЛНИЦИ:

29.07.2021г. – Правилник за обврските за емитување изворно создадена програма, музика, документарна и играна програма (преземи во pdf)

26.07.2021г. – Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за обврските за емитување изворно создадена програма, музика, документарна програма (преземи во pdf)

06.04.2015г. – Правилник за нови рекламни техники (преземи во pdf)

12.03.2015г. – Правилник за спонзорство (преземи во pdf)

12.03.2015г. – Правилник за начинот на водење на дневната евиденција и за квалитетот на снимките од емитуваната програма на радиодифузерите (преземи во pdf)

27.02.2015г. – Правилник за начинот на објавување на податоците за работењето на радиодифузерите (преземи во pdf)

12.12.2014г. – Правилник за програми со наградно учествување и за користење телефонски услуги со додадена вредност (преземи во pdf)

04.12.2014г. – Правилник за нивелација на тонот на аудиовизуелна содржина (преземи во pdf)

04.12.2014г. – Правилник за емитување европски аудиовизуелни дела и дела од независни продуценти (преземи во pdf)

21.11.2014г. – Правилник за подрачјата на емитување на телевизиски и радио програмски сервиси (преземи во pdf)

– Преглед на општините кои што ги опфаќаат радиодифузните региони (преземи во pdf)

08.05.2015г. – Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување (преземи во pdf)

21.11.2014г. – Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување (преземи во pdf)

21.11.2014г. – Правилник за заштита на малолетните лица (преземи во pdf)

21.11.2014г. – Правилник за форматите на програмските сервиси на радиодифузерите (преземи во pdf)

19.11.2014г.- Правилник за формата и содржината на известувањето за промена на сопственичката структура (преземи во pdf)

13.11.2015г. – Известување за промена на сопственичката структура со обрасци на изјави (преземи во word)

ПЛАНОВИ:

4.08.2021г. – План за изменување на Планот за намена и распределба на капацитети на дигитален терстeријален мултиплекс на оператор на јавна електронска комуникациска мрежа кој има обврска за емитување на програмските сервиси на радиодифузерите можете да го преземете (преземи во pdf)

17.02.2015г. – План за намена и распределба на капацитети на дигитален терстeријален мултиплекс на оператор на јавна електронска комуникациска мрежа кој има обврска за емитување на програмските сервиси на радиодифузерите можете да го преземете (преземи во pdf)

Документи – Политики:

29.03.2019 –  Политика за медиумска писменост (преземи во pdf)

18.12.2020 – Политиката за обезбедување пристапност до аудиовизуелните медиумски услуги за лицата со сетилна попреченост (преземи во pdf)

Насоки:

04.02.2019 – Насоки за доброволно пријавување на радијата за емитување домашна музика (преземи во pdf)

УПАТСТВА:

09.10.2018 – Упатство за исполнување на обврските за импресум и информации достапни за корисниците (преземи во pdf)

03.05.2018г.- Упатство за надзор на спроведувањето на програмскиот концепт кај радиодифузерите (преземи во pdf)

12.03.2015г. – Упатство за правото на кратко известување за настани за кои се стекнати ексклузивни права за емитување (преземи во pdf)

30.12.2014г. – Упатство за примена на одредбите за пласирање производи (преземи во pdf)

11.12.2015г. – Упатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот на мерење на гледаноста и слушаноста на програмите, односно програмските сервиси на радиодифузерите во Република Македонија (преземи во pdf)

27.12.2014г. -Упатство за начинот на мерење на гледаноста и слушаноста на програмите, односно програмските сервиси на радиодифузерите во Република Македонија (преземи во pdf)

19.11.2014г. – Упатство за начинот на класификација на видовите аудиовизуелни и аудио програми (преземи во pdf)

 

Преддоговор:

– Преддоговорот за емитување/пренесување на ТВ/РА програмски сервис преку оператор на јавна електронска комуникациска мрежа може да го преземете тука.

ОДЛУКИ:

12.03.2015г. – Одлука за утврдување листа со настани од големо значење за јавноста на Република Македонија (преземи во pdf)

ВОДИЧ:

Водичот за мониторинг на „говорот на омраза“ може да го преземете тукаAccessibility

Accessibility