Општи акти

Деловник

29.07.2019г. – Деловник за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (Пречистен текст) (преземи во pdf)

Кодекс

06.04.2015г. – Кодекс за однесување на членовите на Советот и вработените во стручната служба на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (преземи во pdf)

Правилници

14.03.2019 – Правилник за определување на траењето на годишниот одмор на вработените во стручната служба на Агенцијата (преземи во pdf)

30.07.2021 – Правилник за внатрешна организација и работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – Пречистен текст (преземи во pdf)

14.10.2022г. – Правилник за систематизација на работни места во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – Пречистен текст (преземи во pdf

05.10.2020г. – Правилник за стручно усовршување на вработените во стручната служба на Агенцијата – Пречистен текст (преземи во pdf.)

19.08.2016г. – Правилник за работниот ред и дисциплинската и материјална одговорност на вработените во стручната служба на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – Пречистен текст (преземи во pdf)

– Листа на посредници за заштита на вработените во Агенцијата од вознемирување на работното место (преземи во pdf)

25.12.2015г. – Правилник за службена облека и обувки на вработените и ангажираните надворешни соработници во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – Пречистен текст (преземи во pdf)

07.02.2022г. – Правилник за користење на службени мобилни телефони во Агенцијата – Пречистен текст (преземи во pdf.)

05.11.2021г. – Правилник за начинот на користење, управување и одржување на службените возила на Агенцијата – Пречистен текст (преземи во pdf.) 

11.12.2018г. – Правилник за заштита од пожари и експлозии (преземи во pdf.)

03.02.2015г. – Правилник на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за користење на средствата за репрезентација – Пречистен текст (преземи во pdf)

23.01.2015г. – Правилник за обезбедување на транспарентност во работењето на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (преземи во pdf)

10.08.2022г. – Правилник за формата и содржината на службената легитимација на овластеното лице за вршење на стручен надзор и начинот на нејзиното издавање и одземање – Пречестен текст (преземи во pdf.)

12.12.2014г. – Правилник за процедурите на финансиското и сметководственото работење на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (преземи во pdf)

04.12.2014г. – Правилник за условите, начинот и постапката за чување и бришење снимки на радио и телевизиски програмски сервиси (преземи во pdf)

04.12.2014г. – Правилник за безбедност и здравје при работа (преземи во pdf)

12.12.2014г. – Правилник за финансиско и сметководствено работење на Агенцијата (преземи во pdf.)

14.10.2014г. – Правилник за начинот на доставување на пропратната документација кон дописите и пријавите упатени до архивата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (преземи во pdf)

14.10. 2022г. – Правилник за условите, начинот и постапката за издавање копија од снимка на објавена информација во рамките на програмскиот сервис на радиодифузерите да државно, регионално и локално ниво во РСМ – Пречистен текст (преземи во pdf.) 

21.11.2014 г. -Правилник за подрачјата на емитување на телевизиски и радио програмски сервиси (преземи во pdf).

Образец за Барање за издавање копија од снимка

Образец за Барање за издавање копија од снимка на објавена информација во рамките на програмскиот сервис на радиодифузер (преземи во pdf)

Напомена: Агенцијата ќе ја издаде бараната копија од снимка, доколку кон барањето се достави фотокопија од доказ за поведена судска постапка, изјава (заверана на нотар), за намера за поведување на судска постапка или врз основа на писмен допис од државни органи и други тела и субјекти.

Планови

04.08.2021г. – План за измена на Планот за намена и распределба на капацитети на дигитален тереструјален мултиплакс на оператор на Јавна електронска комуникациска мрежа кој има обвррска за емитување на програмските сервиси на радиодифузерите (преземи во pdf.) 

17.02.2015г. – План за намена и распределба на капацитети на дигитален тереструјален мултиплакс на оператор на Јавна електронска комуникациска мрежа кој има обвррска за емитување на програмските сервиси на радиодифузерите (преземи во pdf.)

Политики

13.04.2023г. – Политика за интегритет на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (преземи во pdf)

10.09.2018г. – Политика за квалитет (преземи во pdf.)

16.06.2017г. – Безбедносна политика на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во областа на информациско-комуникациската технологија (преземи во pdf)

Листа на информации од јавен карактер

08.05.2015г. – Листа на информации од јавен каракетер може да се преземе на следниот линк

Стручен надзор

Образец_Записник од извршен стручен надзор може да се преземе на следниот линк

Упатства

19.09.2019г. Упатство за прием на пријави од укажувачи, издвојување и обработка на податоците од пријавите и преземање мерки за обезбедување заштита на личните  и другите податоци и укажувачи (преземи во pdf.)

7.11.2022г. – Упатство за определување на рокот за постапување по решенијата на Агенцијата за преземање мерка – Пречистен текст (преземи во pdf)

29.11.2022г. Упатство за постапување со подароци, погодности и гостопримства на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (преземи во pdf)

Процедура

20.10.2022г. – Процедура за пријавување обиди за притисок при надзорот и изрекувањерто мерки (преземи во pdf)

07.09.2022г. – Процедура за уредување на постапката за лобирање во Агенцијата (преземи во pdf.) 

Протоколи

19.05.2020г. – Протоколи на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги заради спречување на внесување и ширење на коронавирусот COVID-19 (преземи во pdf.)

(преземи во pdf.)

Стретегии

Стратешки план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумдки услуги 2024-2028 (преземи во pdf.)

Регулаторна стратегија за развој на аудио и аудиовизуелната дејност за периодот од 2019 до 2023 година (преземи во pdf.)

Стратегија за управување со ризици (преземи во pdf.) 

Стратегија за развој на информатички и комуникациски технологии и акциски план на Агенцијата за 2015-2018 (преземи во pdf.)Accessibility

Accessibility