Избори/Референдум

Референдум 2018г.

17.08.2018г. – Упатство за медиумско претставување за време на референдумот

 

ИЗБОРИ 2016г.

05.01.2016г.– Методологија за мониторинг на изборното медиумско претставување преку радио и телевизиските програмски сервиси за време на изборните процеси и Став на Агенцијата да врши надзор врз изборното медиумско претставување на интернет порталите

ИЗБОРИ 2014г.

28.01.2014г. – Концепт за мониторинг на радио и телевизиските програмски сервиси

28.01.2014г. – Mетодологија за мониторинг на изборното медиумско претставување преку радиотелевизиските програмски сервиси за време на изборни процеси


ИЗБОРИ 2013г.

21.04.2011г. – Правилник за однесувањето на радиодифузерите во периодот пред започнување на изборната кампања

21.04.2011г. – Правилник за рамноправен пристап во медиумското претставување за време на изборна кампања

ИЗБОРИ 2011г.

21.04.2011г. – Правилник за рамноправен пристап во медиумското претставување за време на изборна кампања

21.04.2011г. – Правилник за однесувањето на радиодифузерите во периодот пред започнување на изборната кампањаAccessibility

Accessibility