Останати закони

Електронски комуникации

Закон за електронските комуникации

Авторско право и сродни права

Закон за изменување и дополнување на Законот за авторското право и сродните права од 28.10.2013г.

Измени на Закон за авторското право и сродните права од 13.04.2011г.

Исправка на Закон за авторското право и сродните права од 21.10.2010г.

Закон за авторското право и сродните права од 31.08.2010г.

Сопственост

Закон за изменување и дополнување на законот за сопственост и други стварни права 12.03.2010г.

Закон за изменување и дополнување на законот за сопственост и други стварни права од 16.09.2009

Закон за изменување и дополнување на законот за сопственост и други стварни права од 22.08.2008г.

Закон за сопствености други стварни права од 05.03.2001г.

Основање на јавно претпријатие Македонска радиодифузија

Закон за основање на јавно претпријатие Македонска радиодифузија од 28.01.2008г.

Закон за изменување и дополнување на законот за основање на јавното претпријатие Македонска радиодифузија од 23.11.2000г.

Закон за изменување и дополнување на Законот за основање на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија од 13.04.2009г.Accessibility

Accessibility