Одлуки за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување / Одлуки за доделување на дозвола

2023 година

pdf   Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување на 1 (една) дозвола за радио емитување на програмски сервис на непрофитна радиодифузна установа на регионално ниво, наменет за студентската популација, зона на распределба D1 Црн Врв – подрачје на регионално ниво Скопје (град Скопје и општините Чучер Сандево, Арачиново, Илинден, Петровец, Зелениково, Студеничани и Сопиште), на македонски јазик, кој ќе се емитува преку радиофреквенција определена од страна на Агенцијата за електронски комуникации на РСМ, и тоа: 106.5 МHz. 

pdf   Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување за доделување на 1 (една) дозвола за радио емитување на програмски сервис на непрофитна радиодифузна установа наменет за студентската популација, на локално ниво, на подрачјето на општина Тетово, на албански и македонски јазик, кој ќе се емитува преку радиофреквенција определена од страна на Агенцијата за електронски комуникации на РСМ, и тоа: 107.2 МHzза објавување јавен конкурс за општина Тетово.

2021 година

 Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување на дозвола за радио емитување на подрачје на општина Ново Село

 Одлука за доделување на дозвола за радио емитување на програмски сервис, музичко – говорно радио од општ формат, на македонски јазик, на локално ниво, на подрачјето на општина Ново Село 


2020 година

 Oдлука за објавување на јавен конкурс за доделување на дозвола за радио емитување на програмски сервис на локално ниво, на подрачјето на општина Струмица – 18.12.2020

 Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за непрофитна радиодифузна установа за радио емитување на програмски сервис на локално ниво на општина Тетово – 19.08.2020

 Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за непрофитна радиодифузна установа за радио емитување на програмски сервис на локално ниво на општина Тетово – 03.01.2020

 Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување  дозвола за радио емитување на програмски сервис  на локално ниво на општина Дебар

 Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување  дозвола за радио емитување на програмски сервис на локално ниво на општина Куманово


2019 година

 Одлука за изменување на Одлуката за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на државно ниво

 Одлука за доделување на дозвола за радио емитување на програмски сервис на државно ниво, говорно – музичко радио од специјализиран формат кај кое доминантниот вид на програма има забавна функција, на албански и на македонски јазик


2018 година 

Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување 1 (една) дозвола за радио емитување на програмски сервис, говорно – музичко радио од специјализиран формат, на албански и на македонски јазик, на државно ниво

Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за непрофитна радиодифузна установа за радио емитување на програмски сервис на локално ниво, на подрачјето општина Струмица

Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на локално ниво, на подрачјето на општина Струга

Одлука за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис, музичко-говорно радио од општ формат, на локално ниво, на подрачјето на општина Струга


2017 година

 Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола на непрофитна радиодифузна установа за радио емитување на програмски сервис на локално ниво, на подрачјето на општина Штип

Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на локално ниво, на подрачјето на општина Кривогаштани


2016 година

Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на локално ниво, на подрачјето на општина Куманово

Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на локално ниво, на подрачјето на општина Гостивар


2015 година

Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на локално ниво (општина Карбинци)

Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на локално ниво (општина Пласница)Accessibility

Accessibility