Европска легислатива

Ревидирана директива 2018/1808 за аудиовизуелни медиумски сервиси

Директива 2010/13/ЕУ за аудиовизуелни медиумски сервиси

Директива за аудиовизуелни медиумски сервиси

Директива 84/50/ЕЕС – за невистинито рекламирање

Директива 97/55/ЕС – за невистинито и споредбено рекламирање

Директива 93/83/ЕЕС – во однос на координирањето одделни правила во однос на авторските права и другите сродни права применливи кон сателитското емитување и кабелското реемитување

Декларација за слобода на изразување и информации во медиумите во контекст на борбата против тероризмот

Декларација на Комитетот на министри за независноста и функциите на регулаторните органи за радиодифузниот сектор

Декларација за слободата на политичка дебата во медиумите

Препорака Бр. R (97) 20 на Комитетот на министри до земјите – членки во врска со ,,говорот на омраза”

Препорака Бр. R (97) 21 на Комитетот на министри до земјите – членки за медиумите и за промоцијата на културата на толеранција

Препорака CM/Rec (2011) 7 на Комитетот на министри до земјите-членки за новиот поглед на медиумите

Препорака CM/Rec (2010) 5 на Комитетот на министри до земјите-членки во врска со мерките за борба против дискриминација по основа на сексуална ориентација или родов идентитет

Препорака R (2007) 3 за задачата на медиумите од јавниот сервис во информациското општество

Препорака Rec (2007) 2 за медиумскиот плурализам и разновидноста на медиумската содржина

Препорака CM/Rec(2018)11 од Комитетот на министри до земјите членки за плурализам во медиумите и транспарентност на медиумската сопственост 

Препорака CM/Rec(2017)9 од Комитетот на министри до земјите-членки  за родова еднаквост во аудиовизуелниот секторAccessibility

Accessibility