Одлуки за одземање на дозволата за радио емитување

Одлуки за одземање дозволи РА емитување / Решенија за бришење од регистарот / Престанок на важност на дозволи

Одлуки за одземање на дозвола за РА емитување 

2024 година

Одлука за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД РАДИО ПРО-ФМ ДОО Гостивар

Одлука за одземање на дозволата за радио емитување на ТДР Радио Ускана-Плус ДООЕЛ Кичево

Одлука за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД Радио ХИТ ФМ ДООЕЛ Скопје

Одлука за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД Радио Александара Македонски Кичево 

2023 година

 Одлука за одземање на дозволата за радио емитување на Приватна високообразовна установа Универзитет Скопје – Скопје, Непрофитна радиодифузна установа УНИВЕРЗУМ СКОПЈЕ

2022 година

Одлука за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД РА ЛАВ Охрид

Одлука за одземање дозволата за радио емитување на ТРД КАПИТОЛ ФМ ДООЕЛ Скопје

2021 година

Одлука за одземање на дозволата за радио емитување на Трговското Радио-дифузно Друштво РАДИО АКТУЕЛ Битола ДООЕЛ 

2020 година

Одлука за одземање на дозволата за радио емитување на Трговското радиодифузно друштво Зоран Здравковиќ МХ-Радио Охрид ДООЕЛ

Одлука за одземање на дозволата за радио емитување на Трговското радиодифузно друштво РТВ Дрини ДООЕЛ Струга

Одлука за одземање на дозволата за радио емитување на Трговското радиодифузно друштво Радио Браво ДООЕЛ Куманово

 

2017 година

Одлука за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД РАДИО ПЕХЧЕВО Ванчо ДООЕЛ Пехчево

2016 година

Одлука за одземање на дозволата за радио емитување на Трговското радиодифузно друштво РАДИО ОХРИД ДОО Охрид

Одлука за одземање на дозволата за радио емитување на Друштвото за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга

Одлука за одземање на дозволата за радио емитување на Трговското радиодифузно друштво Радио Мерлин ДООЕЛ Дебар

2014 година

Одлука за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговското радиодфузно друштво ЕНЕРГУ РАДИО увоз-извоз Струга

 

Решенија за бришење од регистарот на радиодифузери

2024 година

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на ТРД РАДИО АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ Илија Таневски Кичево ДООЕЛ

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на ТРД РАДИО УСКАНА – ПЛУС увоз-извоз ДООЕЛ Кичево

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на ТРД РАДИО ХИТ ФМ ДООЕЛ Скопје

Решение за бришање од регистарот на радиодифузери за Трговското радиодифузно друштво РАДИО 5 ЧОКИ ДООЕЛ Прилеп

Решение за бришање од регистарот на радиодифузери за Трговското радиодифузно друштво за радиоактивности РАДИО ЗОРА ДООЕЛ Делчево

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери за Непрофитна радиодифузна установа Универзитет Скопје

2023 година

Решение за бришање од регистарот на радиодифузери за Приватната високообразовна установа Универзитет Скопје – Скопје, Непрофитна радиодифузна установа УНИВЕРЗУМ СКОПЈЕ

Решение за бришање од регистарот на радиодифузери за Трговското радиодифузно друштво Скај Радио Плус Берово  ДООЕЛ Берово

2022 година

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери за ТРД Радио Капитол ФМ

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери за ТРД Радио Лав Охрид

2021 година

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското Радио-дифузно Друштво РАДИО АКТУЕЛ Битола ДООЕЛ  

Решение за бришење од регистар на радиодифузери ТРД АЉБАНА ПЛУС ДООЕЛ Куманово

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на ТРД БИ КИ АЛ ДООЕЛ Битола

2020 година

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на ТРД Зоран Здравковиќ МХ-Радио Охрид ДООЕЛ

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на ТРД РАДИО БРАВО ДООЕЛ Куманово

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на ТРД РТВ ДРИНИ ДООЕЛ Струга

2018 година

Решение за бришање од регистарот на радиодифузери Трговското радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија ДООЕЛ СкопјеAccessibility

Accessibility