Одлуки за одземање на дозволата за радио емитување

image_pdfimage_print

Одлуки за одземање дозволи РА емитување / Решенија за бришење од регистарот / Престанок на важност на дозволи

Одлуки за одземање на дозвола за РА емитување 

2018 година

 Одлука за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД РАДИО СЛОБОДНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

 

2017 година

Одлука за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД РАДИО ПЕХЧЕВО Ванчо ДООЕЛ Пехчево

2016 година

Одлука за одземање на дозволата за радио емитување на Трговското радиодифузно друштво РАДИО ОХРИД ДОО Охрид

Одлука за одземање на дозволата за радио емитување на Друштвото за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга

Одлука за одземање на дозволата за радио емитување на Трговското радиодифузно друштво Радио Мерлин ДООЕЛ Дебар

2014 година

Одлука за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговското радиодфузно друштво ЕНЕРГУ РАДИО увоз-извоз Струга

 

Решенија за бришење од регистарот на радиодифузери

2018 година

Решение за бришање од регистарот на радиодифузери Трговското радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија ДООЕ СкопјеAccessibility

Accessibility