1

Годишен план за јавни набавки во 2014 година 

pdf Годишен план за јавни набавки за 2014 година на Агенцијата (со измена) – Пречистен текст од 7.10.2014г 

pdf Годишен план за јавни набавки за 2014 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 24.12.2013г.