1

Годишен план за јавни набавки во 2018 година

Годишен план за јавни набавки во 2018 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

План за дополнување на Годишниот План за јавни набавки во 2018 година од 29.12.2017 година и од 25.01.2018 година (Пречистен текст)