Најчесто поставувани прашања и нивни одговори

Прашања/одговори поврзани со постапката за издавање дозвола за телевизиско или радио емитување можат да се преземат на следниот линк

Прашања/одговори поврзани со заштита на малолетната публика можат да се преземат на следниот линк

Прашања/одговори поврзани со правото на одговор и исправка на објавени информации можат да се преземат на следниот линк

Прашања/одговори поврзани со аудиовизуелни комерциални комуникации (рекламирање, телешопинг, спонзорство и пласирање производи) можат да се преземат на следниот линк

Прашања/одговори поврзани со работењето на операторите на јавна електронска комуникациска мрежа можат да се преземат на следниот линкAccessibility

Accessibility