Одлуки/акти од седина бр. 33 од 30.05.2014

Преддоговор за емитување/пренесување на ТВ/РА програмски сервис преку оператор на јавна електронска комуникациска мрежа:

pdf Преддоговор за емитување/пренесување на ТВ/РА програмски сервис преку оператор на јавна електронска комуникациска мрежа.

 

Одлука:

pdfОдлука за раскинување договор со Графосет дизајн принт.

 

Потврди за регистрирање програмски пакети:

 

pdfПотврда за регистрирање на програмски пакет бр. 5 на ТИД Студио Андес ДООЕЛ Радовиш.

pdfПотврда за регистрирање на дигитален програмски пакет бр. 7 на Друштвото за произодство, трговија и услуги БТВ-НЕТ ДОО Битола.

pdfПотврда за регистрирање на програмски пакет бр. 10 на ТРД РОБИ ДООЕЛ Штип.

pdfПотврда за регистрирање на дигитален програмски пакет бр. 31 на ТРД РОБИ ДООЕЛ Штип.

pdfПотврда за регистрирање на дигитален програмски пакет бр. 2 на ТИД Студио Андес ДООЕЛ Радовиш.

pdfПотврда за регистрирање на програмски пакет бр. 12 на Друштвото за производство, трговија и услуги БТВ-НЕТ ДОО Битола.Accessibility

Accessibility