1

Одлуки/акти од седница бр.21 од 18.06.2015

pdfОдлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс на регионално ниво – ТВ Ускана ДООЕЛ Кичево

pdfОдлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс на регионално ниво – ВИЖН МБ – ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДООЕЛ Прилеп

pdfОдлука за ребаланс на финанасискиот план на Агенцијата за ауио и аудиовизуелни медиумски услуги