1

Одлуки/акти од седница бр.25 од 20.08.2015

pdfОдлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку ЈЕКМ што не користи ограничен ресурс на регионално ниво на ТРД ТВ КОБРА од Радовиш

pdfОдлука за промена на сопственичка структура на ТРД РАДИО СВЕТИ НИКОЛЕ ДОО