Одлуки/акти од седница бр. 27 од 29.04.2014

Извештај од програмски надзор:

pdfИзвештај од програмскиот надзор (мониторинг) на програмта на Трговското радиодифузно друштво 24 Вести ДООЕЛ Штип

pdfИзвештај од програмскиот надзор (мониторинг) на програмта на Трговското радиодифузно друштво ТВ ЕРА ДОО Скопје.

 

Потврди за регистрирање програмси пакети:

pdfПотврда за регистрирање програмски пакет бр. 13 на Друштвото за телекомуникации ПЕТ НЕТ ДОО Гевгелија.

pdfПотврда за регистрирање програмски пакет бр. 2 на Друштвото за производство трговија и услуги ИМПЕРИЈА САТ ДООЕЛ Чашка.

pdfПотврда за регистрирање програмски пакет бр. 1 на Друштвото за телемуникациски инжиниеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје.

 

Одлукi за исплата на средства:

pdfОдлука за исплата на средства за проект на ТРД ТВ Свети Николе ДОО Свети Николе

pdfОдлука за исплата на средства за проект на Друштво за филмска продукција и маркетинг ” Фабрика – Продукција” ДОО Скопје

pdfОдлука за исплата на средства за проект на друштвото за производство, трговија и услуги ВИДЕО СТУДИО ПЕТКОВСКИ ДООЕЛ увоз-извоз СкопјеAccessibility

Accessibility