Одлуки/акти од седница бр.34 од 04.06.2014

Одлуки:

 

pdfОдлука за одобрување финансиски средства за одржување, сервисирање и испитување на ПП апарати

 

 

pdfОдлука за одобрување финансиски средства за набавка на машина за уништување хартија

 

 

Реемитување програмски сервиси:

pdfРешение за опоменување и за исклучување на реемитувањето на програмски сервиси.

 

pdfПотврда за регистрирање програмски пакет бр. 2 на Друштвото за производство, трговија и услуги ИП СИСТЕМС ДООЕЛ увоз – извоз Куманово.

pdfПотврда за регистрирање на програмски пакет бр. 7 на КДС Кабелнет ДОО Прилеп.

pdfПотврда за регистрирање на дигитален пакет бр. 3 на КДС Кабелнет ДОО Прилеп.

pdfПотврда за регистрирање на дигитален програмски пакет бр. 2 на Трговското радиодифѕно друштво – оператор за кабелска мрежа АСТРА ПЛУС ДОО Кочани.

pdfПотврда за регистрирање на програмски пакет бр. 3 на Трговското радиодифзно друштво – оператор за кабелска мрежа АСТРА ПЛУС ДОО Кочани

pdfПотврда за регистрирање на програмски пакет бр. 3 Трговското радиодифзно друштво – оператор за кабелска мрежа ИГМАС_НЕТ ДООЕЛ Битола.

pdfПотврда за регистрирање на програмски пакет бр. 2 на ТРД – Оператор на кабелска мрежа ГИВ Иван ДОО Гостивар.

pdfПотврда за регистрирање на програмски пакет бр. 6 на ТРД – Оператор на кабелска мрежа ГИВ Иван ДОО Гостивар.

 

 Accessibility

Accessibility