1

Одлуки/акти од седница бр.35 од 11.11.2015

pdfОдлука за потпишување на Анекс бр.3 и Анекс бр.4 кон Договорот за градење на административниот објект „Палата Панко Брашнаров“