Одлуки/акти од седница бр. 6 од 04.02.2014

План за извршење на внатрешната ревизија за 2104 година:

 

pdfПлан за извршење на внатрешната ревизија за 2104 година

Извршена ревизија :

 

pdfИзвршена ревизија на начинот на подготовка на тендерската документација за проектното фише: “Зајакнување на административните капацитети на регулаторните тела за телекомуникации и медиуми за ефикасно регулирање на новите дигитални и повеќенаменски сервиси – EuropeAid/129857/D/SER/MK“

 

Потврди за регистрирање програмски пакети:

pdfПотврда за регистриран пакет бр. 1 ТРД – ВИНСАТ КАБЕЛ ДООЕЛ Виница

pdfПотврда за регистриран пакет бр. 27 Друштво за телекомуникациски инжиниеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје

pdfПотврда за регистриран пакет бр. 13 ТРД – Оператор на кабелска мрежа ИНФЕЛ КТВ ДОО Охрид

pdfПотврда за регистриран пакет бр. 8 Друштво за телекомуникации ДОО ПЕТ НЕТ Гевгелија

pdfПотврда за регистриран пакет бр. 51 Македонски Телеком АД – Скопје

pdfПотврда за регистриран дигитален пакет бр. 27 ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип

 Accessibility

Accessibility