Одлуки/акти од седница бр. 7 од 07.02.2014

Решение за исклучување на реемитување на програмски сервис:

 

pdfРешение за исклучување на реемитувањето на програмски сервис  Б-КТВ Охрид

pdfРешение за исклучување на реемитувањето на програмски сервис- АЛТРА САТ Охрид

pdfРешение за исклучување на реемитувањето на програмски сервиси- ИНФЕЛ КТВ Охрид

 

Mетодологи:

 

pdfMетодологија за мониторинг на изборното медиумско претставување преку радиотелевизиските програмски сервиси за време на изборни процеси

 pdfМетодологија за узменување и допулнување на методологијата за мониторинг на изборното медиумско претставување преку радио и телевизиските програмски сервиси за време на изборни процеси бр. 01-5641/ од 28.01.2014 година

 

Потврд за регистрирање програмски пакет:

 

pdfПотврда за регистриран пакет бр. 14 ТРД – Оператор на кабелска мрежа ИНФЕЛ КТВ ДОО Охрид

 

Одлуки:

pdfОдлука Пописна листа (спецификација) бр. 01-696/1 од 05.02.2014 година со предлог за отпис на нематрејалните и материјалните вложувања

pdfОдлука Пописна листа (спецификација) бр. 01-699/1 од 05.02.2014 година со предлог за отпис на нематрејалните и материјалните вложувања

pdfОдлука Пописна листа (спецификација) бр. 01-697/1 од 05.02.2014 година на ситниот инвентар

pdfОдлука за Пописот на побарувањата и обврските бр. 01-701/1 од 05.02.2014 година

 pdfОдлука за усвојување Извештај бр. 01-700/1 од 05.02.2014 година на Пописната комисија за извршениот попис

pdfОдлука за Пописната листа на артики од магацин бр. 01-698/1 од 05.02.2014 година

 Accessibility

Accessibility