Одлуки / акти од седница бр. 19 од 31.03.2014

Извештај од програмскиот мониторинг:

 

pdfИзвештај од програмскиот мониторинг  на програмата на Трговското друштво за радио – дифузната дејност ТВ ШУТЕЛ ДООЕЛ Скопје, емитувана на 30 март 2014 година

pdfИзвештај од програмскиот мониторинг  на програмата на Трговското друштво за радио – дифузната дејност ТВ ШУТЕЛ ДООЕЛ Скопје, емитувана на 26 март 2014 година

pdfИзвештај од програмскиот мониторинг на програмата на ТВ Кисс ДООЕЛ Тетово, емитуван на 25 март 2014 година

pdfИзвештај од програмскиот мониторинг на програмата на ТВ Кисс ДООЕЛ Тетово, емитуван на 25 март 2014 година

pdfИзвештај од програмскиот мониторинг на програмата на ТРД ТВ Сител ДООЕЛ Скопје, емитуван на 29 март 2014 година

pdfИзвештај од програмскиот мониторинг на програмата на ТРД ТВ канал 5 ДООЕЛ Скопје, емитуван на 29 и 31 март 2014 година

pdfИзвештај од програмскиот мониторингот на програмата на ТРД ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје, емитуван на 27 март 2014 година

pdfИзвештај од прогрграмскиот мониторинг на програмата на Трговското радиодифузно друштво ТВ ВТВ ДОО Валандово емитувана на 30 март 2014

pdfИзвештај програмскиот мониторинг на програмата на Независна ТВ ДООЕЛ Охрид, емитувана на 25 и на 27 март 2014 година

 

Потврди за регистрирање програмски пакет:

pdfПотврда за регистрирање програмски пакет бр. 8 на ТРД-оператор на кабелска мрежа БТВ-НЕТ Битола

pdfПотврда за регистрирање дигитален програмски пакет бр. 3 на ТРД-оператор на кабелска мрежа БТВ-НЕТ Битола

pdfПотврда за регистрирање програмски пакет бр. 15 на Друштво за трговија и услуги ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје

 

 Accessibility

Accessibility