Одлуки / акти од седницa бр.1 од 08.01.2014

Одлуки:

 

pdfОдлука за усвојување на Финанскискиот план на АВМУ за 2014 година

 

pdfОдлука за усвојување на Годишниот план за јавни набавки на АВМУ за 2014 година

 

pdfОдлука за поништување на постапката за доделување договор за јавна набавка на: одржување и сервис на фотокопир апарати, факс и принтери на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

 

pdfОдлука за поништување на постапката за доделување договор за јавна набавка на: Истражување на мислењето на публиката за радио и ТВ програмите

 

pdfОдлука за спроведување постапка за доделување на договор за јавна набавка за следниот предмет на набавка – стока: Истражување на мислењето на публиката за радио и ТВ програмите

 

pdfОдлука за спроведување постапка за доделување на договор за јавна набавка за следниот предмет на набавка – услугa: Одржување и сервис на фотокопир апарати, факс и принтери

 

 pdfАкт – Овластување за претставување и застапување на Претседателот и Заменик на претседателот и овластен член за потпишување на анекси и договори

 

pdfАкт – Овластување за претставување и застапување на член на Советот на АгенцијатаAccessibility

Accessibility