Одлуки / акти од седницa бр.3 од 24.01.2014

Одлуки:

 

pdfОдлука за усвојување на Ребалансот на Финансискиот план на АВМУ, за 2014 година, со цел да се обезбедат сретства за набавка на нови принтери

 

pdfОдлука за усвојување на Годишниот план за јавни набавки (Пречистен текст) на АВМУ за 2014 година

 

pdfОдлука за поништување на постапката за доделување договор за јавна набавка, за предметот – стоки: Тонери за принтер и копир апарати

 

pdfОдлука за спроведување постапка за доделување на договор за јавна набавка за следниот предмет на набавка – стоки: Печатачи

 

Потврди за регистрирање програмски пакети:

pdfПотврда за регистрирање на програмски пакет бр.23 на БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Штип

 

pdfПотврда за регистрирање на програмски пакет бр.25 на БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Куманово

 

pdfПотврда за регистрирање на програмски пакет бр.26 на БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Велес

 

pdfПотврда за регистрирање на програмски пакет бр.26 на БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Тетово

 

pdfПотврда за регистрирање на програмски пакет бр.27 на БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Прилеп

 

pdfПотврда за регистрирање на програмски пакет бр.28 на БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Скопје

 

pdfПотврда за регистрирање на програмски пакет бр.29 на БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Скопје

 

pdfПотврда за регистрирање на програмски пакет бр.7 на ПЕТ НЕТ ГевгелијаAccessibility

Accessibility