Одлуки / акти од седницa бр.4 од 28.01.2014

Концепт за мониторинг на радио и телевизиските програмски сервиси:

 

pdf Концепт за мониторинг на радио и телевизиските програмски сервиси

 

Mетодологија за мониторинг на изборното медиумско претставување:

pdfMетодологија за мониторинг на изборното медиумско претставување преку радиотелевизиските програмски сервиси за време на изборни процеси

 Accessibility

Accessibility