1

Пристап до информации од јавен карактер 

Информација:   Лице за контакт: Цветанка Митревска

      е-адреса: c.mitrevska@avmu.mk 
      тел: (02) 3103 405